• Comenia script

   • Písmo Comenia Script je písmo vytvorené priamo pre potreby súčasných detí. Jeho hlavným znakom je, že je jednoduché a čitateľné. Na našej škole sa zavádza od druhého ročníka.
   • Vysoko efektívne učenie

   • - neprítomnosť ohrozenia
    - primeraný čas, spolupráca
    - možnosť voľby, výberu aktivít
    - okamžitá spätná väzba
    - majstrovstvo – dokonalé zvládnutie

    Zavádzanie krokov vo VEU
    - ranná komunita
    - mapa mysle
    - zavádzanie celoživotných pravidiel
    - zavádzanie životných zručností

   • Clil methodology

   • Pridaná hodnota vo vyučovacom procese je aplikácia CLIL – Content and language integrated teaching – jedná sa o spojitosť anglického jazyka s matematiku, prvoukou, prírodovedou, výtvarnou výchovou. Výhodou CLIL metódy je bezpochyby to, že žiaci si rozvíjajú slovnú zásobu cudzieho jazyka v prirodzenom prostredí.
   • Sfumato

   • Sfumato je splývavé čítanie. Najdôležitejšou výhodou splývavého čítania je, že ide o čítanie s porozumením. Deti sa naučia čítať hneď tak, že rozumejú tomu, čo čítajú. Predchádza sa tak dvojitému čítaniu, tichému či sekanému čítaniu.
    Je to veľmi hravý a tvorivý spôsob učenia, a to predovšetkým na začiatku školského roka. Prváčikovia veľa kreslia, maľujú, cvičia, tancujú, spievajú a hrajú divadlo. Čítanie je pre nich zábava.
   • Artefiletika

   • Artefiletika rozvíja kľúčové kompetencie detí, ktorými sú:

    - sociálne komunikačné kompetencie – podporuje komunikáciu (vzájomné počúvanie, argumentovanie), podporuje asertivitu (predchádzanie konfliktom),
    - kompetencie riešiť problémy – podporuje aktivizáciu (snahu o zmenu, hľadanie vhodného riešenia), podporuje zodpovednosť za svoje rozhodnutia (kritické myslenie),
    - kompetencie občianske – stavia na tolerancii, empatii, spolupatričnosti – podporuje zodpovednosť za svoje správanie,
    - kompetencie sociálne – prehlbuje kvalitu vzťahov (priateľstvo) – podporuje budovanie sebaúcty a kultivuje emocionalitu,
    - kompetencie pracovné – stavia na kooperácii alebo samostatnosti – zvyšuje frustračnú toleranciu,
    - kompetencie na celoživotné učenie sa – podporuje záujem a zvedavosť, stavia na zážitku úspechu, spokojnosti so sebou, ale i rešpekte voči ostatným, buduje pozitívny vzťah k učeniu sa ako takému.
   • Skúsení
   • Priateľskí
   • Plní energie
   • Zábavní
   • Základná škola Vinosady

   • Základná škola Vinosdy je školou, ktorá baví.

    Sme moderná škola, kráčame s dobou, avšak vážime si tradície a ctíme si vlasť. Zavádzame rôzne inovatívne prvky vo vzdelávaní, využívame iteraktívnu techniku, aplikujeme rôzne metódy, učenie hrou a zážitkom je pre nás na prvom mieste. Náš vysoko kvalifikovaný pedagogický tím odovzdá Vašim deťom zručnosti a vedomosti, ktoré budú potrebovať na ceste životom a v ďalšom štúdiu.

    Viac sa môžete dočítať v sekcii

    Žiaci a rodičia - "Vzdelávanie na našej škole"

 • Najnovšie

  Novinky

  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4