Navigácia

Školský klub detí

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKD


                            

 

Školský výchovný program  pre ŠKD

                                   

 

                                                                                                             

                                                                                                                        

                                                      ŠKOLSKÝ  VÝCHOVNÝ PROGRAM

 

 

                           Motto:   Našu každodennú prácu nepovažujeme za zamestnanie.

                          Mimoriadne sa nám však javia deti, ktoré prejdú našimi rukami.

 

 

 

 

Forma  výchovy a vzdelania:                   Denná

Výchovný jazyk:                                       Slovenský

Druh školského zariadenia:                     Štátne

Názov školy:                                            Základná škola vo Vinosadoch pre 1.-4.ročník,

Adresa školy:                                          Školská 49, 90201 Vinosady

IČO:                                                        36062201

Kontakty:                                                č.tel./: 033/6462250,            0911225089

                                                                mail: zsvinosady@gmail.com

Zriaďovateľ:                                             Obec Vinosady

                                                                Pezinská

                                                                      

Platnosť dokumentu:                              od 01.09.2009

                                                                Upravený 26.5.2016

 

Dagmar Rumlová , vychov.                                      Mgr Elena Macháčková, riaditeľka školy

 

 

O B S A H:

 

1.   Charakteristika ŠKD

2.   Poslanie školského klubu detí

3.   Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti

4.   Materiálne, personálne a ekonomické podmienky

5.   BOZP

6.   Metódy a formy výchovnej činnosti

7.   Obsah výchovnej činnosti

8.   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov a zamestnancov

9.   Požiadavky  na  kontinuálne  vzdelávanie  pedagogických zamestnancov   

10.   Výchovné štandardy

          11.   Výchovné osnovy

12.   Prílohy:

 

1.   Príklad obsahu tematických oblastí ŠKD

2.   Vnútorný poriadok ŠKD

3.   Ako sa bezpečne správať v ŠKD

 

  1.  CHARAKTERISTIKA ŠKD

ŠKD pri ZŠ vo Vinosadoch pre 1.-4.ročník nie je len zariadením, kde sa deti „varujú“ do príchodu rodičov zo zamestnania

 a tiež nie je iba pokračovaním školského vzdelávania. V ŠKD chceme:

 

- vytvoriť podmienky, aby sa deti mohli kvalitne pripraviť na vyučovanie,

-poskytnúť deťom priestor na oddych a relaxáciu,

- učiť deti aktívne oddychovať,

- viesť deti k vytváraniu priateľských vzťahov s rovesníkmi,

- podporovať tvorivosť detí.

     -  aby deti poznali svoje silné a slabé stránky

     -  aby si dokázali vytvoriť a obhájiť svoj vlastný názor

1.1.  Veľkosť ŠKD

Náš ŠKD je súčasťou základnej školy. Poskytujeme  výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania pre zapísané detí 1- 4 ročníka. Celkove je v ŠKD  1 oddelenie  v 2 miestnostiach. Priemerný počet detí v oddelení  je 29, z toho 1 integrovaný žiak. ŠKD je umiestnený budove základnej  školy ,na prízemí. K dispozícií je počítačová trieda, telocvičňa, preliezky drevené aj kovové a podľa potreby vonkajšie priestory a ihriská. Na dobrej úrovni máme najmä didaktické hry, hračky, telovýchovné náradie a náčinie. V ŠKD poskytujeme výchovu a vzdelávanie  aj začleneným žiakom. Jedáleň je na 1.poschodí, wc na prízemí.Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD je určená všeobecným záväzným nariadením zriaďovateľa ŠKD . Konkrétna výška príspevku je uvedená v rozhodnutí  Všeobecného záväzného nariadenia obecného zastupiteľstva

1.2. Charakteristika detí 

V ŠKD sú deti základnej školy. Deti do ŠKD  prijímame na základe písomnej žiadosti rodiča a zápisného lístku na nasledujúci školský rok do 10.septembra. V prípade potreby a voľnej  kapacity aj počas školského roka.

1.3. Dlhodobé projekty, programy

ŠKD sa zapája do projektov, ktoré sú schválené pre školu v príslušnom školskom roku. Realizujeme preventívne výchovné programy, ktorých  obsah je každoročne stanovený v pedagogicko-organizačných pokynoch MŠ SR.

Dlhodobo sa zapájame do prípravy kultúrnych podujatí a vystúpení školy pre rodičov na Vianoce a pri rôznych príležitostiach poriadaných obecným úradom–pri príležitosti mesiaca úcty k starším, Dňa matiek. udržiavame staré obecné tradície ako Letečko na Veľkú noc.......

1.4. Spolupráca s rodičmi, zákonnými zástupcami detí a inými subjektmi

Spolupracujeme najmä s rodičmi detí. Pripravujeme kultúrne programy  pre rodičov a sú-ťaže detí. Rodičia nám pomáhajú pri organizovaní pobytu v škole v prírode, plaveckého a lyžiarskeho výcviku, s materiálovo technickým vybavením a hračkami.

Ďalšími subjektmi s ktorými spolupracujeme  sú , CVČ, Obecná knižnica , Malokarpatské múzeum, Policajný zbor, Mestská polícia v Pezinku, hasiči .kultúrny dom v Pezinku aj v Modre, Múzeum Ľ.Štúra v Modre

2. Poslanie školského klubu detí

Výchova je proces dynamický, menlivý a tvorivý. Dôkazom toho je aj naša práca v školskom klube detí. Výchovou mimo vyučovania chápeme čas strávený s deťmi mimo vyučovania, mimo rodiny, v sociálnom prostredí pod vedením pedagógov- vychovávateliek. Táto činnosť nadväzuje na výchovné pôsobenie po povinnom školskom vyučovaní. Výchova v školskom klube detí  je jednou z najznámejších a dokonca  najvýznamnejších foriem starostlivosti o deti

mladšieho školského veku v čase mimo vyučovania. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom klube detí kladieme dôraz na to, aby sa výchova mimo vyučovania nestala pokračovaním riadneho vyučovacieho procesu a nezmenila sa na doučovanie, ale tvorila akýsi medzistupeň so svojimi špecifikami a odlišnosťami. Hlavným poslaním je činnosť spojená s odpočinkom, relaxáciou, záujmovou činnosťou a samozrejme zábavou pri rešpektovaní vekových osobitostí detí a hygienických zreteľov. Prihliadaním na intenzitu zaťaženia a časový rozsah nepopierame, že činnosť v školskom klube detí je závislá na školskom vyučovaní, pričom je dôležitá organická jednota učebného procesu s výchovou mimo vyučovania na základe rovnocenného partnerstva učiteľov a vychovávateľov. 

Hodnoty uznávané v školskom klube detí ( ŠKD):

-  sloboda,

-  ľudskosť,

-  vzdelanie.

Tieto tri hodnoty sa vzájomne podmieňujú. Každá z nich predstavuje súbor práv a povinností.

1.Sloboda pre nás znamená:

- každý má právo prejaviť svoju tvorivosť a originalitu,

- nik nesmie svojím konaním ohrozovať a obmedzovať druhých,

- každý musí rešpektovať ostatných a správať sa k ním ohľaduplne,

- každý má právo podieľať sa na tvorbe pravidiel ŠKD,

- všetci máme povinnosť dodržiavať pravidlá stanovené v školskom klube detí ,

- každý má právo na vlastný názor a jeho vyjadrenie v primeranej forme,

-  každý má právo na vlastné konanie a zodpovedá za jeho dôsledky.

 

2.    Ľudskosť pre nás znamená:

-       konáme a myslíme bez predsudkov, spoločne budujeme atmosféru priateľstva, spolupráce a tolerancie,

     -       každý má právo cítiť sa v ŠKD bezpečne,

     -       každý má právo byť pochopený, snažíme sa byť empatickí,

     -       každý má právo byť akceptovaný, nerobíme rozdiely v rasách, vierovyznaní,  pohlaví, pôvode,

     -       každý má právo na omyl, každý sa snaží svoje chyby naprávať.

 

3.    Vzdelanie pre nás znamená:

-       každý má právo si zvoliť vlastnú cestu vo vzdelávacích aktivitách a záujmovej činnosti v ŠKD,

     -       každý má príležitosť zvládnuť kľúčové kompetencie a rozvíjať ich,

     -       každý je povinný rešpektovať vzdelávacie aktivity a záujmové činnosti ostatných.

 

V našom ŠKD obohacujem výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky, o objavovanie a skúmanie pamätihodností, flóry a fauny v regióne.

   

Individuálne záujmy a schopnosti detí rozvíjame rozmanitou záujmovou činnosťou v krúžkoch.

Na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa organizujeme pobyty detí v škole v prírode, exkurzie, plavecký a lyžiarsky výcvik.

Výchovný program nášho ŠKD vychádza so všeobecných cieľov a princípov výchovy a vzdelávanie (zákon č. 245/2008), z kľúčových kompetencií žiaka základnej školy a vlastnej koncepcie.

 

Kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti chceme zvyšovať:

a)    zlepšovaním materiálnych a priestorových podmienok,

b)   orientovaním ďalšieho vzdelávanie vychovávateľky na problematiku ochrany dets-kých a ľudských práv a predchádzanie všetkým formám diskriminácie a intolerancie.

 

Dobrý výsledok výchovnej práce s deťmi závisí od rešpektovania individuálnych vlastností detí, ich záujmov a poznania vekových osobitostí. Cieľom práce vychovávateľky v ŠKD je výchova harmonicky rozvinutého dieťaťa.

 

Výchova a činnosť v školskom klube detí na našej škole sa delí na:

-       prípravu na vyučovanie a vzdelávacie činnosti,

-       záujmovú činnosť,

-       oddychovú a relaxačnú činnosť,

-       rekreačnú činnosť.

                   

1.    Záujmová činnosť

 

Záujmová činnosť dáva deťom možnosť poznávať rozličné spoločenské, pracovné, estetické, prírodovedné, športové, dopravné, vzdelávacie aktivity. Tieto činnosti pomáhajú rozširovať priestor a rast detí a vzhľadom na  individuálne psychomotorické osobitosti detí sú nevyhnutnou podmienkou ich zdravého vývoja. Deti v ŠKD majú možnosť navštevovať záujmové útvary, ktoré škola ponúka žiakom 1.- 4. ročníka v mimovyučovacom čase.

2.    Oddychová a relaxačná činnosť

Odpočinkovú činnosť realizujeme ako veľmi pokojnú, pohybovo a duševne nenáročnú činnosť. Optimálnym riešením odpočinku detí je voľba činnosti samotným dieťaťom, podľa individuálnej potreby a vlastného želania. Úlohou vychovávateľky je dbať na to, aby zvolená činnosť bola skutočne pokojná a uskutočňovala sa v príjemnom a bezkonfliktnom prostredí. V  takomto prostredí  sa deti môžu: hrať námetové alebo stolové hry, kresliť, prezerať detské knihy a časopisy, venovať sa čítaniu prípadne takým zábavám ako sú výmeny zberateľských predmetov. Okrem toho môžeme uskutočniť aj počúvanie zvukových nahrávok,  premietanie video rozprávok, hry na koberci, neformálna beseda s deťmi a pod.

3.    Rekreačná činnosť

Má charakter výdatnej pohybovej aktivity, ktorú deti vykonávajú podľa možností vonku na školskom dvore , ihrisku a najmä v prírode v Malých Karpat.

 Táto činnosť je skutočne výdatná, zaraďujeme ju už pri prejave strednej únavy, pomáha deťom odreagovať sa a odstrániť únavu. Je prostriedkom na vyrovnávanie jednostranného zaťaženia organizmu.

Pri rekreačnej činnosti využívame formy: pohybové hry na ihrisku, sezónne športy, hry a zábavy, turistiku a hry v miestnosti a telocvični.

3.  Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti

Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu ŠKD je rozvoj kľúčových kompetencií dieťaťa.  Cieľom  je  pokračovanie  v predškolskej  výchove a vzdelávaní po  nástupe do prvého ročníka, ako aj postupné doplňovanie kompetencií získavaných  pri  rodinnej  výchove  a na  vyučovaní  v škole.  Snažíme  sa  pôsobiť na  zážitkovú činnosť  a prepojenosť  s reálnymi  životnými  situáciami  v ŠKD. Súbor schopností,  poznatkov  a zručností  vytvára  u detí ich postoje a hodnoty v ďalšom živote. Výchovné a vzdelávacie stratégie utvárajú a rozvíjajú u detí  kľúčové  kompetencie.

3.1. Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

Naše pedagogické stratégie smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencií, prípadne k ut-váraniu nových kompetencií dieťaťa .

Preferujeme individuálny prístup, uplatňovanie zážitkových aktivizujúcich metód a fo-riem práce, aplikovanie humanistickej výchovy (partnerský vzťah ku dieťaťu, humanistické hodnotenie dieťaťa), využívanie moderných IKT, úzku spoluprácu s rodinou dieťaťa, spolupráca s vyučujúcimi, kontinuálne ďalšie vzdelávanie vychovávateľov. Pri rozvíjaní kľúčových kompetencií uplatňujeme tieto pedagogické stratégie:

 

Kľúčové

kompetencie

dieťaťa

 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

 

Kompetencie učiť sa učiť

 

 

 

-       povzbudzujeme zvedavosť a záujem detí o nové informácie,

-       brainstormingom umožňujeme deťom vyjadriť a realizovať ich vlastné a vhodné nápady,

-       prostredníctvom hier a dramatizácie vedieme deti k sebahodnoteniu,    

-       motivujeme deti k účasti na vedomostných súťažiach,

-       humanistickým hodnotením vytvárame podmienky preto , aby deti mohli zažívať úspech,

-       didaktickými hrami motivujeme deti riešiť nové, neznáme úlohy a situácie,

-       podporujeme projektové učenie.

 

 

Komunikačné kompetencie

 

-       povzbudzujme deti ku vhodnej komunikácii so  spolužiakmi,  

-       vychovávateľmi a inými ľuďmi v ŠKD aj mimo ŠKD,

-       individuálnym prístupom podporujeme deti pri primeranom využívaní všetkých dostupných foriem komunikácie,

-       vysvetľujeme deťom význam  otvorenej kultúrnej komunikácie

(asertivita),

-       v diskusii a v rozhovore vytvárame podmienky pre prezentáciu a obhajobu osobných názorov (hádka),

-       povzbudzujeme kritické myslenie detí,

-       subsidiaritou pomáhame deťom  samostatne riešiť jednoduché konflikty,

-       zážitkovou výchovou trénujeme deti trpezlivo a aktívne počúvať, prijímať a dávať spätnú väzbu,

-       povzbudzujeme priateľské vzťahy v oddelení  ŠKD.

 

 

Pracovné

Kompetencie

 

-       motivujeme deti k samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie,

-       humanistickým hodnotením pomáhame deťom uvedomiť  si svoje ďalšie  rozvojové  možnosti,

-       realizujeme pracovné činnosti v ktorých si deti môžu osvojiť alebo rozvinúť jednoduché manuálne zručnosti potrebné pre praktický život,

-       ponúkame deťom rôznorodé a zaujímavé hry a  výchovno-vzde-lávacie činnosti a záujmové činnosti,

-       vysvetľujeme deťom základy používania IKT.

 

 

Sociálne

kompetencie

 

-       individuálnym prístupom vedieme deti k rešpektovaniu školského  poriadku,

-       v hrách vytvárame situácie v ktorých sa deti učia pomáhať si nav-zájom,

-       dramatizáciou a hrami vytvárame situácie v ktorých si deti rozvíjajú základy emocionálnej inteligencie: (sebavedomie, sebariadenie, sebamotivácia),

-       povzbudzujeme detí k efektívnej spolupráci  v oddelení aj v ŠKD,

-       vysvetľujeme deťom znaky šikanovania, zneužívania, týrania a spôsoby brániť sa proti nemu,

-       individuálnym prístupom podporujeme autonómiu každého dieťaťa v skupine a učíme deti rešpektovať  úlohy skupiny,

-       v hrách učíme deti základom empatie,

-       v spoločných podujatiach, súťažiach, hrách vytvárame  situácie , ktoré dieťa učia  tvoriť kvalitné medziľudské vzťahy (spoločné riešenie problémov),

-       trénujeme  deti vypočuť si odlišné názory,

-       povzbudzujeme deti zdravo žiť,

-       príkladmi, besedou s rodičmi a rozhovorom učíme deti vážiť si prácu iných.

 

 

 

 

Občianske

kompetencie

 

-      čítaním príbehu, sledovaním filmu , diskusiou  pomáhame deťom orientovať sa v základných humanistických hodnotách (pravda, zodpovednosť, tolerancia, spolupráca),

-      povzbudzujme deti k participácii na vytváraní spoločných pravidiel v oddelení  a na  živote v oddelení a v ŠKD,

-      v hrách a vysvetľovaním učíme dieťa poznať a domáhať sa svojich práv kultúrnou formou,

-      rozhovorom, diskusiou, vychádzkami, exkurziami vedieme  deti k prirodzenej hrdosti na kultúrne a historické pamiatky, zvyky a tradície,

-      vysvetľujeme deťom význam spolužitia s inými kultúrami,

-      v hrách vytvárame také situácie, ktoré deťom umožnia učiť sa rešpektovať názory ostatných ľudí,

-      vysvetľovaním, besedou s odborníkom, spoločným projektom vedieme deti k šetreniu energiami, potravinami, k triedeniu odpadu a ochrane životného prostredia.

 

 

Kultúrne

kompetencie

 

-      povzbudzujeme a motivujme deti  k prezentácii kultúrnych prejavov v styku s ostatnými ľuďmi,

-      vysvetľujeme deťom základné zásady spoločenskej  etikety,  aktivizujeme a trénujeme  ich k aplikácii v ich  každodennom živote,

-      vysvetľujeme deťom rozdiel medzi vulgárnym a kultúrnym správaním sa,

-      vychádzkami, kreslením, maľovaním, diskusiou povzbudzujeme deti hľadať krásu v bežných každodenných veciach okolo neho

-      ukážkami, čítaním, sledovaním videa, diskusiou poskytujeme deťom informácie o  iných kultúrach a  kultúrnych tradíciách a náboženstvách; vedieme deti k náboženskej tolerancii,

-      motivujeme a povzbudzujeme deti k spolupráci na pripravovaní kultúrneho podujatia v skupine, v ŠKD,

-      motivujeme deti k aktívnemu vytváraniu kultúrneho prostredia,

-      realizujeme tvorivé dielne, v ktorých deti môžu prezentovať originálne nápady, návrhy a postupy.

-       

 

Dosahovanie stanovených cieľov budeme zabezpečovať   individuálnym prístupom , preferovaním zážitkových metód a foriem práce, aplikovaním humanistickej výchovy, úzkou spoluprácou s vyučujúcimi, s rodinou dieťaťa a vytváraním pozitívnej emocionálnej klímy v oddelení a v ŠKD.

    4.           Materiálne, personálne a ekonomické podmienky

 

Materiálne podmienky:

     -       školský klube má svoje 2 samostatné miestnosti

-       hygienické zariadenia sú k dispozícii  na tých istých chodbách ako trieda pre dievčatá, chlapci majú hygienické zariadenie na prízemí,

-       nábytok  v triedach  je opotrebovaný,  rozmiestnený  tak,  aby  vyhovoval  tak individuálnej  ako  aj  skupinovej  práci,  priestor je  vybavený   odpočinkovým kobercom, kobercom pre hry s autíčkami

-       prostredie je esteticky upravené, dotvárané vlastnoručnými výrobkami detí, kvetmi

-       dostatočné množstvo hier, kníh, skladačiek, výtvarný materiál a iné hračky sú uložené v skrinkách a vitrínach

-       hračky a športový materiál pravidelne dopĺňame,

-       športové potreby sú uložené v skrini na prízemí školy

-       v činnostiach detí sa využíva aj počítačová učebňa,  knižnica a  ihrisko v areáli školy,

-       do vybavenia ŠKD patrí aj kopírovací stroj,  CD prehrávač., video, DVD a prenosné rádio

-    miestnosti sú rozdelené tak , že v jednej sa odohráva výchovno vzdelávacia činnosť TOV a druhú miestnosť využívajú najmä žiaci 3. a 4. ročníka na riešenie domácich úloh a prípravu na vyučovanie

-   na prízemí sa nachádza1  miestnosť na prácu Tvorivých dielní

Personálne podmienky:

-       v školskom klube pracuje 1 vychovávateľka, ktorá,:

a)                                 vytvára deťom bezpečné a komunikatívne prostredie,

b)                                pripravuje pestrý výchovný program,

c)                                 podporuje dodržiavanie školského poriadku, upevňuje hygienické návyky,

d)                                udržuje kontakt s rodičmi i Radou školy

e)                                 spolupracuje s inými inštitúciami,

-        vychovávateľka spĺňa kvalifikačné a odborné predpoklady,

-       ŠKD využíva aj služby školského psychológa a špeciálneho pedagóga.

 

Ekonomické podmienky:

-       školský klub je originálna kompetencia financovaná z rozpočtu obce,

-       rodičia prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD mesačným príspevkom  určovaným VZN zriaďovateľa,

-       finančné prostriedky sú čerpané z rozpočtu ŠKD v priebehu celého školského roka.

5.  BOZP

Školský  klub  má  zodpovednosť  za  bezpečnosť  detí,  za  dodržiavanie hygienických  podmienok  a ochranu  ich  fyzického  a duševného  stavu  v čase  ich pobytu v klube.

Podmienky pre bezpečné pôsobenie:

-       priestory  ŠKD  sú  na  prízemí školy,  v blízkosti  hygienických zariadení

-       všetky deti sú stravníkmi školskej jedálne, ktorá pripravuje desiaty a obedy, vrátane nápojov,

-       miestnosti ŠKD je svetlé, vetrateľné, s tečúcou vodou,

-       s pravidlami  BOZP  sú  deti  oboznámené  spravidla  vždy  v prvý  vyučovací deň  a priebežne  pred  rôznymi  akciami,  poučenia  sa  zaznamenávajú  do pedagogickej dokumentácie,

-       pre  deti  je  spracovaný  Vnútorný  poriadok  školy  pre  ŠKD,  ktorý  je  na viditeľnom mieste v priestoroch ŠKD,

-       v prípade  úrazu  je  deťom  podaná  prvá  pomoc,  o úraze je informovaný rodič a v prípade ohrozenia života dieťaťa je privolaný lekár,

-       školský  klub  je  svojim  prostredím  chránený pred  násilím,  šikanovaním a všetkými patologickými javmi,

-       dôraz v ŠKD kladieme na  rešpekt a naplňovanie potrieb jedinca.

 

Podrobnejšie rozpracovanie BOZP je v prílohách:

1.    VP ŠKD

2.    Ako sa bezpečne správať v školskom klube

  

6.   Metódy a formy výchovnej činnosti

Záujmové vzdelávanie, ktoré prebieha v našom ŠKD, prebieha predovšetkým vlastnou činnosťou  detí,  ich  komunikáciou  s okolím  a získavaním  vlastných skúseností.  Všetko  je  založené  na  priamych  zážitkoch  z činnosti,  vychádzajúc čiastočne  z individuálnej  voľby,  detskej  zvedavosti,  potreby  zamestnávať  sa  a baviť sa s ostatnými. Program  je  naplňovaný  formou  pravidelnej činnosti (individuálna, kolektívna, skupinová práca), ponukou odpočinkových a spontánnych aktivít.

Metódy používané pri spontánnej, neriadenej činnosti:

-       pozorovanie, získavanie skúseností prežívaním,

-       experimentovanie,

-       hra, individuálna práca,

-       vlastná tvorba, aktivizujúce hry,

-       práca vo dvojici, v skupine, partnerská „výuka“,

-       samostatné a skupinové riešenie problémov,

-       hodnotenie, sebahodnotenie.

 

Metódy používané pri riadenej činnosti:

 

-       rozprávanie, dramatizácia, vychádzka,

-       vyhľadávanie informácií, riešenie problémových situácií,

-       rozhovor, diskusia, komunikácia v kruhu,

-       prezentácia výsledkov a ďalšie...

 

Formy práce pri spontánnej činnosti:

 

-       odpočinok, čítanie kníh a časopisov,

-       tematické hry (domov, rodina, škola doprava., služby..),

-       konštruktívne hry so stavebnicou,

-       stolné hry, skladanie obrázkov, puzzle

-       voľné kreslenie, omaľovánky, doplňovačky, hlavolamy

-       dramatizácia rozprávky.

 

Formy práce pri riadenej činnosti:

 

-       vychádzky  s pozorovaním,

-       technické práce s rôznymi druhmi materiálu,

-       ročné práce s využitím rôznych výtvarných techník,

-       besedy,

-       práce s knihou,

-       súťaživé hry, didaktické hry,

-       hudobne pohybové hry,

-       TV chvíľky,

-       športové hry,

-       výukové programy na PC.

 

Oživením výchovného programu v ŠKD sú príležitostné akcie a projekty, ktoré nie sú  zahrnuté  do  týždennej  skladby činností.  Súčasťou  programu  je  aj  príprava  na vyučovanie.

Pri všetkých týchto aktivitách sú rešpektované požiadavky na voľný čas dieťaťa:

-       požiadavka pedagogického ovplyvňovania voľného času, keď vychovávateľka navodzuje a  motivuje činnosť a oceňuje výkony detí,

-       požiadavka dobrovoľnosti, keď sa dieťa zapojí do jemu primeranej činnosti na základe  vlastného záujmu a dobrej motivácie,

-       požiadavka záujmovosti  s prvkami pestrosti,

-       požiadavka  aktivity,  kde  je činnosť  volená  tak,  aby  v nich  mohli  byť  úspešné všetky  deti,  aby  sa čiastočne  zúčastňovali  na  tvorbe  a príprave    činnosti,  na  ich realizácií aj hodnotení,

-       požiadavka  citlivosti,  ktorá  závisí  na  prežívaní  kladných  emócií  v priebehu aj po hodnotení ukončenej činnosti,

-       požiadavka sebarealizácie, lebo činnosťou dieťa objavuje svoje dobré stránky, ak je jeho snaha a výsledky jeho práce kladne hodnotené okolím.

 

7. Obsah výchovnej činnosti

Obsah  výchovnej  činnosti  nadväzuje  na    výuku  v škole,  rozvíja,  prehlbuje a upevňuje vedomosti.

Deti  sa  snažia  objavovať  veci  z iného  uhla  pohľadu,  získané  vedomosti analyzovať, dávať ich do súvislostí, riešiť nové situácie, problémy:

            -        získavajú zručnosti a návyky, základy komunikácie,

-        rozvíjajú poznanie, že aj keď sme odlišní, musíme si rozumieť,

-        máme svoje práva ale aj povinnosti,

-        osvojujú si pravidlá spoločenského správania,

-        pracujú v kolektíve, mladší sa  učia od starších,

-        rozvíjajú svoje vnútorné kvality,

-        budujú si hodnotový systém,

-        pestujú zdravý životný štýl.

 

V programe ŠKD  je uplatňovaný integrovaný prístup plánovanej činnosti, námety sú združované do tematických blokov.

 

8.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

8.1 Hodnotenie detí

8.2 Hodnotenie pedagogických zamestnancov

8.3 Hodnotenie školy

 

8.1.  Hodnotenie výchovných výsledkov práce detí

Cieľom  hodnotenia  výsledkov  žiakov  v školskom  klube  je  poskytnúť  dieťaťu  a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako dieťa zvládlo danú problematiku, v čom má nedostatky, kde

má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.

Budeme  dbať  na  to,  aby  sme  prostredníctvom  hodnotenia  nerozdeľovali  deti  na úspešné a neúspešné.

Hodnotenie  budeme  robiť  na  základe  určitých  kritérií,  prostredníctvom  ktorých  budeme sledovať vývoj dieťaťa.

Pri  hodnotení    výsledkov  detí  so  špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími  potrebami  sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia dieťaťa na jeho školský výkon.

Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.

 

8.2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

Zabezpečuje  harmonickú  organizáciu  celého  výchovno-vzdelávacieho  procesu a ďalších  školských  aktivít.  Na  hodnotenie  pedagogických  zamestnanca  školského klubu budeme používať  tieto metódy:

-        pozorovanie (hospitácie),

-        rozhovor,

-        hodnotenie  výsledkov  pedagogických  zamestnancov  v oblasti ďalšieho  vzdelávania,  tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.,

-        hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy,

 

8.3. Hodnotenie ŠKD

Cieľom  hodnotenia  ŠKD  je,  aby  deti  a  ich  rodičia  získali  dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené. A preto, aby aj verejnosť vedela, ako ŠKD dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP. 

Pravidelne monitorujeme:

-       podmienky na výchovu,

-       spokojnosť s vychovávateľkou,

-       prostredie – klíma ŠKD,

-       úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Kritériom pre nás je:

-       spokojnosť detí, rodičov a vychovávateľky

-       kvalita výsledkov.

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu ŠKD sú:

 dotazníky pre žiakov a rodičov.

-       SWOT analýza.

 

8.    Tematické oblasti výchovy

      Výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania  realizujeme v týchto výchovných oblastiach:

-          vzdelávacia

-          spoločensko-vedná 

-          pracovno-technická

-          prírodovedno-environmentálna

-          esteticko-výchovná  ( výtvarná, hudobná, literárno-dramatická )

-          telovýchovná ( športové, turistické, zdravotné)

    Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie  oblasti výchovy najmä:, rozumovú, , mravnú, , ekologickú , telesnú výchovu a výchovu k rodičovstvu, dopravnú

    Výchovno-vzdelávací proces realizujeme tak, že obsah jednotlivých výchovno-vzdelávacích činností  aplikujeme integrovanie vo viacerých výchovných oblastiach a v záujmovej činnosti  naraz, čo nám umožňuje efektívne a komplexne rozvíjať osobnosť detí. Preferujeme prepojenosť jednotlivých oblastí výchovy najmä pri   rozvoji  osobnosti dieťaťa v oblasti jeho samostatnosti , spolupráce, komunikácie a uspokojovania individuálnych záujmov .

    Kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa rozvíjame prostredníctvom  realizácie nižšie uvedených hlavných (vyšších) výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie budeme  dosahovať  realizovaním nižších ,  špecializovanejších a konkrétnejších  cieľov v jednotlivých výchovných oblastiach a aktivitách .

    Konkrétne špecializované ciele uvádzame v  pláne výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný školský  rok

 

8.1.1. VZDELÁVACIA OBLASŤ

          Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          rozvíjať autonómnosť v  príprave  na vyučovanie

-          rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa

-          získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov

-          získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu

 

8.1.2 SPOLOČENSKO – VEDNÁ OBLASŤ

        Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          spolurozhodovať o živote v skupine

-          rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia , sebamotivácie a empatie

-          prejavovať  úctu k rodičom , starším osobám

-          prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím

-          pochopiť význam  dodržiavania ľudských práv a základných slobôd

-          posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti

-          kultivovať  kultúrne návyky a vyjadrovanie sa

-          vyjadrovať svoj názor

-          vedieť vypočuť opačný názor

-          využívať všetky dostupné formy komunikácie

-          rozlíšiť kultúrne  a nekultúrne prejavy v správaní sa

-          vedieť samostatne  a kriticky  riešiť jednoduché  konflikty

-          poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať

 

8.1.3.PRACOVNO – TECHNICKÁ OBLASŤ

         Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          vedieť samostatne si vytyčovať jednoduché osobné ciele

-          rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu

-          vedieť   spolupracovať so skupinou

-          rozvíjať základy  manuálnych a technických  zručností

-          získavať základy zručností potrebných  pre praktický život

-          získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

 

8.1.4.PRÍRODOVEDNÁ – ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ

           Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          pochopiť základné princípy  ochrany životného prostredia

-          rozvíjať  zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

 

8.1.5.ESTETICKO – VÝCHOVNÁ OBLASŤ

          Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-    posilniť úctu  ku kultúrnym  hodnotám v blízkom okolí

-          rozvíjať základy vzťahu  ku klasickému umeniu

-          rozvíjať  talent a špecifické schopnosti

-          rozvíjať základy tvorivých schopností  a zručností

-          prejavovať pozitívny vzťah   k jednoduchej estetickej úprave prostredia

-          podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení

-          objavovať krásu v bežnom živote

 

8.1.6.TELOVÝCHOVNÁ OBLASŤ

          Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          kultivovať základné  hygienické návyky

-          rozvíjať schopnosť  relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

-          pochopiť škodlivosť fajčenia  alkoholu a iných drog

-          pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia

-          pochopiť význam dodržiavania  základných zásad zdravej výživy

-          poznať základné princípy zdravého životného štýlu

-          rozvíjať športový talent a schopnosti

9.    Tematické oblasti výchovy

      Výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania  realizujeme v týchto výchovných oblastiach:

-          vzdelávacia

-          spoločensko-vedná 

-          pracovno-technická

-          prírodovedno-environmentálna

-          esteticko-výchovná  ( výtvarná, hudobná, literárno-dramatická )

-          telovýchovná ( športové, turistické, zdravotné)

    Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie  oblasti výchovy najmä:, rozumovú, , mravnú, , ekologickú , telesnú výchovu a výchovu k rodičovstvu, dopravnú

    Výchovno-vzdelávací proces realizujeme tak, že obsah jednotlivých výchovno-vzdelávacích činností  aplikujeme integrovanie vo viacerých výchovných oblastiach a v záujmovej činnosti  naraz, čo nám umožňuje efektívne a komplexne rozvíjať osobnosť detí. Preferujeme prepojenosť jednotlivých oblastí výchovy najmä pri   rozvoji  osobnosti dieťaťa v oblasti jeho samostatnosti , spolupráce, komunikácie a uspokojovania individuálnych záujmov .

    Kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa rozvíjame prostredníctvom  realizácie nižšie uvedených hlavných (vyšších) výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie budeme  dosahovať  realizovaním nižších ,  špecializovanejších a konkrétnejších  cieľov v jednotlivých výchovných oblastiach a aktivitách .

    Konkrétne špecializované ciele uvádzame v  pláne výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný školský  rok

 

8.1.1. VZDELÁVACIA OBLASŤ

          Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          rozvíjať autonómnosť v  príprave  na vyučovanie

-          rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa

-          získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov

-          získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu

 

8.1.2 SPOLOČENSKO – VEDNÁ OBLASŤ

        Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          spolurozhodovať o živote v skupine

-          rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia , sebamotivácie a empatie

-          prejavovať  úctu k rodičom , starším osobám

-          prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím

-          pochopiť význam  dodržiavania ľudských práv a základných slobôd

-          posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti

-          kultivovať  kultúrne návyky a vyjadrovanie sa

-          vyjadrovať svoj názor

-          vedieť vypočuť opačný názor

-          využívať všetky dostupné formy komunikácie

-          rozlíšiť kultúrne  a nekultúrne prejavy v správaní sa

-          vedieť samostatne  a kriticky  riešiť jednoduché  konflikty

-          poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať

 

8.1.3.PRACOVNO – TECHNICKÁ OBLASŤ

         Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          vedieť samostatne si vytyčovať jednoduché osobné ciele

-          rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu

-          vedieť   spolupracovať so skupinou

-          rozvíjať základy  manuálnych a technických  zručností

-          získavať základy zručností potrebných  pre praktický život

-          získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

 

8.1.4.PRÍRODOVEDNÁ – ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ

           Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          pochopiť základné princípy  ochrany životného prostredia

-          rozvíjať  zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

 

8.1.5.ESTETICKO – VÝCHOVNÁ OBLASŤ

          Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-    posilniť úctu  ku kultúrnym  hodnotám v blízkom okolí

-          rozvíjať základy vzťahu  ku klasickému umeniu

-          rozvíjať  talent a špecifické schopnosti

-          rozvíjať základy tvorivých schopností  a zručností

-          prejavovať pozitívny vzťah   k jednoduchej estetickej úprave prostredia

-          podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení

-          objavovať krásu v bežnom živote

 

8.1.6.TELOVÝCHOVNÁ OBLASŤ

          Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          kultivovať základné  hygienické návyky

-          rozvíjať schopnosť  relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

-          pochopiť škodlivosť fajčenia  alkoholu a iných drog

-          pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia

-          pochopiť význam dodržiavania  základných zásad zdravej výživy

-          poznať základné princípy zdravého životného štýlu

-          rozvíjať športový talent a schopnosti

 

10.         Výchovný plán

 

Názvy tematických oblastí výchovy

Počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít v jednotlivých ročníkoch

 

 

I.ročník

II.ročnk

III.ročník

IV.ročník

Vzdelávacia oblasť

144

144

144

144

Spoločensko-vedná oblasť

18

18

18

18

Pracovno-technická oblasť

18

18

18

18

Prírodovedná oblasť

18

18

18

18

Esteticko-výchovná  oblasť

18

18

18

18

Telovýchovná oblasť

36

36

36

36

 

               9. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Ďalšie  vzdelávanie  pedagogických  zamestnancov (ďalej  len  „ĎVPZ“)  má  veľký vplyv  na  celkovú  úroveň  kvality  výchovno-vzdelávacieho  procesu.  

Tento systém má  ciele:

      -       udržiavať  a zvyšovať  kompetenciu  (spôsobilosť  efektívne  vychovávať  a vzdelávať) vychovávateľky,

-       motivovať vychovávateľku  na neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie,   zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti,

-       zdokonaľovať osobnostné  vlastnosti  vychovávateľky,  spôsobilosti  pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod.,

-       pripravovať  vychovávateľku  pre  výkon činností  nevyhnutných  pre rozvoj  školského  systému,  napr.  pedagogický  výskum,  tvorba  ŠVP,  tvorba štandardov,  tvorba  pedagogickej  dokumentácie  (pokiaľ  bude  v platnosti v dobiehajúcich ročníkoch), atď.,

-       pripravovať  vychovávateľku  pre  prácu  s modernými  materiálnymi prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou,  multimédiami a pod.,

-       zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej  a riadiacej praxe, podnecovať a rozvíjať tvorivosť vychovávateliek,

-       sprostredkúvať  operatívny  a časovo  aktuálny  transfer  odborných a metodických informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému.

ĎVPZ v súlade s platnou legislatívou by mal rešpektovať tieto princípy:

-       ďalšie  vzdelávanie  je  právom  i povinnosťou  každého  pedagogického  a odborného zamestnanca školy,

-       každý  pedagogický  i  odborný  zamestnanec  školy  má  mať  možnosť ďalšieho  vzdelávania  za rovnakých podmienok.

                                      

            10. Výchovné štandardy

Nadväzujú na vzdelávacie štandardy žiakov v škole. Určujeme v nich súbor požiadaviek na vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré majú deti získať, aby si mohli rozvíjať vedomosti zručnosti a schopnosti získané na vzdelávaní v škole. Delia sa na:

-       Výkonovými  štandardami stanovujeme kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov. Sú to cieľové výstupy , ktoré má dosiahnuť dieťa na konci štvorročného pobytu v ŠKD.

-       Obsahovými štandardami určujeme vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú má dieťa ovládať  a ktorú má vedieť aj prakticky používať.

 

Vzdelávacia oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Gramatické a matematické cvičenie.

Samostatne  písať úlohy.

Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu.

Poznávať efektívne spôsoby   učenia sa.

Práca s informačnými zdrojmi, čítanie s porozumením, sebavzdelávanie.

Byť otvorený získavať nové poznatky a in-formácie.

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry.

Rozvíjať získané poznatky.

 

Spoločensko-vedná oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie školského poriadku ŠKD.

Spolurozhodovať o živote v skupine.

Prejavy úcty k rodičom a ostatným  ľuďom, čo je tolerancia.

Prejavovať úctu k rodičom, starším.

Emócie,  prečo sme nahnevaní, silné a slabé stránky osobnosti , trpezlivosť, upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta.

Ovládať jednoduché zručností sebahod-notenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie.

Život so zdravotným postihnutím, čo je predsudok, vzťah k handicapovaným deťom.

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím.

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, Čo je diskriminácia , moje práva, tvoje práva, vychádzanie   s ostatnými bez násilia.

Rozlíšiť  dodržiavanie a porušovanie ľudských práv a základných slobôd.

Slovensko v Európe,. Slovensko vo svete, úspechy slovenských športovcov , umelcov, žiakov.

Prejavovať základy hrdosti k národným hodnotám a tradíciám SR. 

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna komunikácia, vychádzanie s ostatným bez násilia.

Rozlišovať kultúrne  a nekultúrne prejavy v správaní sa.

Pozdrav, podanie ruky , požiadanie, odmietnutie, oslovenie.

Ovládať  kultúrne návyky a vyjadrovanie sa.

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré konfliktu predchádza.

Samostatne  a kriticky  riešiť jednoduché  konflikty v oddelení/záujmovom útvare.

Asertivita, asertívne , jednoduché techniky.

Obhajovať svoje názory.

Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg, monológ.

Vypočuť si opačný názor.

Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, rozprávanie o domove , prejavy úcty k ľuďom, čo je tolerancia.

Prejavovať  úctu k rodičom, starším.

Deľba práce v rodine, vlastné zážitky, problémy v rodine. život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc v rodine.

Rozlišovať a porovnávať vzťahy v harmonickej a rozvrátenej rodine.

Vulgarizmy, slang, gestá, vychádzanie s ostatným bez násilia.

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa.

Práca s počítačom, komunikácia s internetom, práca v textovom a grafickom editore.

Využívať všetky dostupné formy komunikácie.

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré konfliktu predchádza.

Samostatne a kriticky riešiť jednoduché  konflikty v oddelení.

Poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať.

 

 

Pracovno-technická oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie školského poriadku ŠKD, moje povinnosti.

Spolurozhodovať o živote v skupine.

Pracovať v skupine.

Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení, v šatni.

Kultivovať základné  hygienické návyky.

Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií, úcta ku každému povolaniu, dodržovanie denného režimu vývoj ľudského života: detstvo, dospelosť, orientácia  v čase minulosť, prítomnosť.

Budúcnosť.

Samostatne si vytyčovať jednoduché osobné ciele.

Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, presnosť a čistota práce.

Prejavovať osobnú zodpovednosť za vykonanú prácu.

Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom , hrdosť na spoločný výsledok práce.

Spolupracovať so skupinou.

Práca s rôznym materiálom , netradičné pracovné postupy, zhotovenie darčeka, rozvoj jemnej motoriky , manipulačné zručnosti Spolupráca ,  vytváranie.

Rozvíjať základy  manuálnych a technických  zručností.

Varenie, pečenie, studené jedlo, poriadok v herni, v triede, seba obslužné činnosti.

Získavať základy zručností potrebných  pre praktický život.

Maska na karneval, kalendár oddelenia, návrh oddychového kútika v oddelení.

Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov.

 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Pozorovanie prírody, fauny a flóry, pozo-rovanie zmien v prírode šetrenie ener-giami, vodou, tematická rozprávka.

Poznať základné princípy  ochrany životného prostredia.

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prí-rody a okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, využitie neekologického odpadu.

Uplatňovať  zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia.

 

 

Esteticko-výchovná oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Kultúrne pamiatky  v obci/ meste, múzeum, galéria, ľudové tradície  zvyky, povesti, názvy ulíc miestne noviny, história a dnešok.

Prejavovať úctu  ku kultúrnym  hodnotám v blízkom okolí.

Hudba, výtvarné umenie, tanec.

Prejavovať pozitívny vzťah  k umeniu.

Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti, športové činnosti.

Rozvíjať svoj   talent a špecifické schopnosti.

Záujmová činnosť, príprava kultúrneho podujatia.

Byť otvorený  k tvorivej  činnosti.

Úprava oddelenia, netradičné ozdoby , úprava zovňajšku.

Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia a svojej osoby.

Veľká noc, Deň matiek, úcta k starším, Vianoce.

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine.

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, audio nahrávka, rozprávka.

Byť otvorený objavovať a vnímať krásu v bežnom živote.

 

Telovýchovná  a športová oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky.

Ovládať základné  hygienické návyky.

Prechádzka, bicyklovanie, lyžovanie, plávanie, cvičenie v telocvični, pingpong, kolektívne loptové hry.

Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom.

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, civilizačné choroby.

Uvedomovať si škodlivosť fajčenia  alkoholu a iných drog.

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, netradičné športové disciplíny.

Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia.

Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje zdravie, príčiny ochorenia, racionálna strava, potravinová pyramída.

Vyjadriť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy.

Stravovacie návyky, pitný režim striedanie práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie podľa ročných období. 

Uvedomovať si základné princípy zdravého životného štýlu.

Záujmová činnosť, športové hry.

Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti.

 

    11. Výchovné osnovy

Vzdelávacia oblasť

 

Výchovno-vzdelávací   cieľ

Obsah

Metódy, formy

I.roč.

Počet VVČ

II.roč.

Počet VVČ

III.roč

Počet VVČ

IV.roč.

Počet VVČ

 

Rozvíjať autonómnosť v  príprave  na vyučovanie.

 

Domáce úlohy.

 

Individuálny prístup

Tréning

Motivácia

Vysvetlenie

Zábavné didaktické hry

 

 

 

 

 

 

Rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa.

 

Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu.

 

 

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Motivačné hodnotenie

Modelové situácie

Prezentácia

 

 

 

 

 

Získavať nové poznatky a informácie.

 

Práca s informačnými zdrojmi, čítanie s porozumením, práca s encyklopé-diou, slovníkom, sebavzdelávanie.

 

 

Individuálny prístup

Aktivizácia

Brainstorming

Riešenie nových úloh

Prezentácia

 

 

 

 

 

Rozvíjať získané poznatky.

 

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry.

 

 

Individuálny prístup

 

 

 

 

Spoločensko-vedná oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

I.roč.

Počet VVČ

II.roč.

Počet VVČ

III.roč

Počet VVČ

IV.roč.

Počet VVČ

 

Obhajovať si svoj názor.

 

Asertivita,  asertívne správanie, jednoduché techniky.

 

 

Vysvetlenie

Povzbudenie

Hranie rolí

Hry na presadzovanie

Aktivačné hry

 

 

 

 

 

 

Vypočuť si opačný názor.

 

Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg ,monológ.

 

Vysvetlenie

Tréning

Aktivačné hry

Hranie rolí

Dramatizácie

 

 

 

 

 

 

Spolurozhodovať o živote v skupine.

 

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie školského poriadku ŠKD, moje povinnosti.

 

 

Individuálny prístup

Motivácia

Aktivizácia

Kooperačné hry

Hry na dôveru

Hranie rolí

 

 

 

 

 

Rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamo-tivácie a empatie.

 

Emócie,  prečo sme nahnevaní, silné a slabé stránky osobnosti,

Trpezlivosť

upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta.

 

 

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Povzbudenie

Dramatizácia

Hranie rolí

Hry na úprimnosť

Hry na vciťovanie

 

 

 

 

 

 

Prejavovať  úctu k rodičom , starším.

 

Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, rozprávanie o domove , prejavy úcty k ľuďom, čo je tolerancia.

 

 

Individuálny prístup

Film

Rozprávka

Hranie rolí

Hry na vciťovanie

 

 

 

 

 

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím.

 

Život so zdravotným postihnutím , čo je predsudok, vzťah k handicapova-ným deťom.

 

 

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Film

Rozprávka

Hry na vciťovane

Hranie rolí

 

 

 

 

 

Pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd.

 

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie,

čo je diskriminácia, moje práva, tvoje práva, vychádzanie s ostatnými bez násilia.

 

 

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Brainstorming

Hry riešiace konflikty

Hry na dôveru

Hry na presadzovanie

 

 

 

 

 

Posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti.

 

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete , úspechy slovenských športovcov, umelcov.

 

 

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Výtvarná práca

Tvorivá dielňa

Film

Rozprávka

 

 

 

 

 

Kultivovať  kultúrne návyky a vyjadrovanie sa.

 

Pozdrav, podanie ruky , požiadanie, odmietnutie, oslovenie, stolovanie.

 

 

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Tréning

Hranie rolí

Dramatizácia

Kurz

 

 

 

 

 

Využívať všetky dostupné formy komunikácie.

 

Práca s počíta-čom, komunikácia s interne-tom, práca v te-xtovom a gra-fickom editore.

 

Individuálny prístup

Braisntorming

Tréning

Vlastná práca

Prezentácia

Riešenie úloh

 

 

 

 

 

Rozlíšiť kultúrne  a nekultúrne prejavy v správaní sa.

 

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna komunikácia

vychádzanie s ostatným bez násilia.

 

 

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Tréning

Aktivačné hry

Hranie rolí

 

 

 

 

 

Vedieť samostatne  a kriticky riešiť jednoduché  konflikty.

 

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré konfliktu predchádza.

 

 

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Hry riešiace konflikt

Hranie rolí

Dramatizácia

 

 

 

 

 

Pomenovať znaky harmonickej a problémovej rodiny.

 

Deľba práce v rodine, vlastné zážitky,

problémy v rodine, život detí v rozvrá-tenej rodine, moja pomoc v rodine.

 

 

Individuálny prístup

Hranie rolí

Dramatizácia

Sociálne hry

Výtvarná práca

Film

Rozprávka

 

 

 

 

 

 

Pracovno-technická oblasť

 

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

I.roč.

Počet VVČ

II.roč.

Počet VVČ

III.roč

Počet VVČ

IV.roč.

Počet VVČ

 

Kultivovať základné hygienické návyky.

 

 

Sebaobsluha, poriadok na stole, v šatni, umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky.

 

 

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Motivácia

Aktivizácia

Tréning

Hodnotenie

 

 

 

 

 

Vedieť samostatne si vytyčovať jednoduché osobné ciele.

 

Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií, úcta ku každému povolaniu, dodržovanie  denného režimu vývoj ľudského života: detstvo, dospelosť, orientácia v čase minulosť, prítomnosť.

Budúcnosť.

 

 

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Rozhovor

Hranie rolí

Sociálne hry

Hry na

presadzovanie sa

Vychádzka

Exkurzia

 

 

 

 

 

Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu.

 

Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, presnosť a čistota práce.

 

Individuálny prístup

Rozhovor

Tréning

Vysvetlenie

Hodnotenie

Hry na dôveru

Vlastná práca

Projekt

 

 

 

 

 

 

Vedieť   spolupracovať so skupinou.

 

Kladný vzťah k spolužiakom, hrdosť na spoločný výsledok práce.

 

 

Individuálny prístup

Motivácia

Kooperačné hry

Spoločné podujatia

Besiedka

Súťaž

 

 

 

 

 

 

Rozvíjať základy  manuálnych a technických zručností.

 

Práca s rôznym materiálom, ne-tradičné pracovné postupy, zhotovenie darčeka, rozvoj jemnej motoriky, manipulačné zručnosti.

Spolupráca,  vytváranie.

 

 

Individuálny

prístup

Povzbudenie

Vysvetlenie

Aktivizácia

Tvorivá dielňa

Záujmový krúžok

Vlastná práca

Výstava prác

Besiedka

 

 

 

 

 

Získavať základy zručností potrebných pre praktický život.

 

Varenie, pečenie, studené jedlo, poriadok v herni, v triede, seba obslužné činnosti

 

Individuálny prístup

Tréning

Povzbudenie

Aktivačné hry

Vlastná práca

Výstava

Besiedka

 

 

 

 

 

 

Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov.

 

Maska na karne-val, kalendár oddelenia, návrh oddychového kútika v oddelení.

 

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Povzbudenie

Brainstorming

Tvorivá dielňa

Kooperačné hry

Vlastná práca

Prezentácia

 

 

 

 

 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ

 

Obsah

Metódy, formy

I.roč.

Počet VVČ

II.roč.

Počet VVČ

III.roč.

Počet VVČ

IV.roč.

Počet VVČ

 

Pochopiť základné princípy  ochrany životného prostredia.

 

Pozorovanie prírody, pozorovanie zmien v prírode, šetrenie energiami, vodou, tematická rozprávka.

 

 

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Ekologické hry

 

 

 

 

 

Rozvíjať  zruč-nosti pri jedno-duchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia.

 

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpa-du, využitie odpadu, zber prírodnín.

 

 

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Motivácia

Aktivizácia

Prezentácia

 

 

 

 

 

Pochopiť význam dodržiavania  základných zásad zdravej výživy.

 

 

Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje zdravie, príčiny ochorenia, racio-nálna strava, po-travinová pyramída.

 

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Aktivizácia

Hranie rolí

Dramatizácia

Film

Rozprávka

Beseda s lekárom

Súťaž

 

 

 

 

 

 

Poznať základné princípy zdravého životného štýlu.

 

 

 

 

Stravovacie návyky, pitný režim striedanie práce s odpo-činkom, prvá pomoc, obliekanie podľa ročných období.

 

 

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Aktivizácia

Hranie rolí

Dramatizácia

Film

Rozprávka

Beseda s lekárom

Súťaž

 

 

 

 

 

 

 

Esteticko-výchovná oblasť

 

Výchovno-vzdelávací cieľ

 

Obsah

Metódy, formy

I.roč.

Počet VVČ

I.roč.

Počet VVČ

III.roč.

Počet VVČ

IV.roč.

Počet VVČ

 

Posilniť úctu  ku kultúrnym  hodnotám v blízkom okolí.

 

Poznávanie okolia: mestský úrad, železničná stanica, kaplnka, kino, galéria, rastliny, živočíchy a príroda v obci  a  v regióne, ľudové tradície a zvyky, povesti, názvy ulíc miestne noviny, história a dnešok.

 

 

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Aktivizácia

Ukážka

Film

Rozprávka

Výtvarná práca

Dramatizácia

Výstava prác

Súťaž

Vychádzka

 

 

 

 

 

Rozvíjať základy vzťahu  umeniu.

 

Hudba, výtvarné umenie, tanec, záujmová činnosť, nácvik programu.

 

 

Motivácia

Ukážka

Povzbudenie

Návšteva kultúrneho podujatia

 

 

 

 

 

Rozvíjať  talent a špecifické schopnosti.

 

Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti, športové činnosti.

 

 

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Brainstorming

Výstava prác

Súťaž

 

 

 

 

 

 

Rozvíjať základy tvorivých schopností  a zručností.

 

Záujmová činnosť, príprava kultúrneho vystúpenia.

 

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Aktivizácia

Brainstorming

Prezentácia

Výstava prác

 

 

 

 

 

 

Prejavovať pozitívny vzťah   k jednoduchej estetickej úprave prostredia.

 

 

Úprava triedy, netradičné ozdoby , úprava zovňajšku.

 

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Brainstorming

Aktivizácia

Tvorivá dielňa

 

 

 

 

 

 

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine.

 

Veľká noc, Deň matiek, úcta k starším, vianočný program.

 

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Aktivizácia

Dramatizácia

Besiedka

 

 

 

 

 

 

Objavovať a vnímať krásu v bežnom živote.

 

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, audio nahrávka, rozprávka, vlastná skúsenosť.

 

 

Individuálny prístup

Povzbudenie

Pozorovanie

Ilustrácia zážitku

 

 

 

 

 

Telovýchovná a športová oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ

 

Obsah

Metódy, formy

I.roč.

Počet VVČ

II.roč.

Počet VVČ

III.roč.

Počet VVČ

IV.roč.

Počet VVČ

 

Rozvíjať schopnosť  relaxovať pravidelným cvičením a pohybom.

 

Prechádzka, bicyklovanie, lyžovanie, plávanie, cvičenie v telocvični, pingpong, kolektívne športové  hry.

 

 

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Aktivizácia

Tréning

 

 

 

 

 

Pochopiť škodlivosť fajčenia  alkoholu a iných drog.

 

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol  a zdravie, civilizačné choroby.

 

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Film

Beseda s odborníkom

Výtvarná ilustrácia prežitku

Súťaž

 

 

 

 

 

 

Pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia.

 

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, netradičné športové disciplíny.

 

 

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Motivácia

Povzbudenie

Aktivizácia

Tréning

 

 

 

 

 

Rozvíjať športový talent a schopnosti.

 

Záujmová činnosť

Futbal

Basketbal

Stolný tenis

 

 

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie Aktivizácia, Súťaž

 

 

 

 

           12.  Prílohy

 

Príloha č. 1

Príklad obsahu tematických oblastí výchovy v pravidelných, priebežných a príležitostných činnostiach v školskom klube detí

Vzdelávacia  oblasť

Pravidelné činnosti

Priebežné činnosti

Príležitostné činnosti

Učíme sa samostatne pripravovať na vyučovanie.

Čítame s porozumením.

Súťažíme vo vedomostnom kvíze.

Oboznamujeme sa s efektívnymi spôsobmi učenia.

Rozvíjame si vedomosti.

Učíme sa vyhľadávať informácie, pracujeme so slovníkom cudzích slov.

Pripravujeme sa na vedomostné olympiády.

Rozvíjame si slovnú zásobu.

Hráme sa didaktické hry.

Riešime jazykolamy, doplňovačky.

 

Spoločensko-vedná oblasť

Pravidelné činnosti

Priebežné činnosti

Príležitostné činnosti

Učíme sa spolupráci.

Vzájomne si pomáhame.

Pripravujeme  spoločné podujatia v oddelení.

Osvojujeme si a dodržujeme zásady slušného chovania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvárame pozitívnu klímu v oddelení ŠKD.

Učíme sa ako blahoželať oslávencovi.

 

 

Rozprávame sa ako  viesť rozhovor, učíme sa diskusii, hovoríme o svojich emóciách, učíme sa podanie ruky, ako pozdraviť, požiadať, odmietnuť, osloviť, vzájomnej úcte, ako kultúrne povedať svoje potreby.

Prejavujeme úctu k rodičom.

Rozprávame si o členoch a zvykoch našej rodiny.

 

 

Stanovíme si pravidlá spolužitia v oddelení.

Zoznamujeme sa s menami v kalendári.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyrábame darčeky pre rodičov, pripravujeme besiedku a výstavy prác pre rodičov.

 

 

Zhotovujeme spoločný projekt.

 

Pripravujeme oslavu dňa detí.

Besedujeme o „ zázračných  “ slovách, využívame dramatizáciu, hry, literatúru.

Besedujeme o kultúrnom správaní sa.

Besedujeme o správaní sa na ceste. 

Vieme sa  pozdraviť, poprosiť, poďakovať, chováme sa správne ku spolužiakom, rozprávame sa ako  sa budeme správať na výstave, v divadle.

Na vychádzkach si precvičujeme správanie na prechodoch, ulici a chodníku.

Navštevujeme kino, výstavu, divadlo, koncert.

Besedujeme s dopravným policajtom.

Dodržujeme princípy demokracie.

Využívame výtvarné techniky.

Precvičujeme ako povedať svoj  názor, ako počúvať, pomáhať kamarátom , riešiť kamarátov problém.

 

 

Tvoríme plagáty „čo je demokracia“.

 

 

Pracovno-technická oblasť

 

Pravidelné činnosti

Priebežné činnosti

Príležitostné činnosti

Pracujeme s rôznym materiálom a surovinami.

Pracujeme v záujmovom krúžku.

Zhotovujeme rôzne výrobky.

 

Pripravujeme výstavy prác.

Pripravujeme karneval.

Učíme sa pracovným návykom.

Upratujeme si v herni.

Navrhujeme oddychový  kútik v herni.

Besedujeme o  správnom využívaní času.

Učíme sa rozlišovať povinnosti a zábavu.

Zoznamujeme sa s krivkami výkonnosti človeka.

Dodržujeme  denný režim, upevňujeme si návyky správneho využívania dňa.

Spoločne pripravujeme  plán  na týždeň v oddelení.

 

 

 

 

 

Pripravujeme spoločné námety na vychádzky.

Vyhľadávame informácie o možnostiach trávenia voľného času v našom meste.

Rozprávame sa o tom ako využívame náš voľný čas.

 

 

Plánujeme odpočinok a aktívny odpočinok.

Navštevujeme  knižnicu.

Zoznamujeme sa zo starými remeslami.

Hráme  sa na rôzne povolania, dramatizujeme prácu rodičov.

Vyhľadávame v encyklopédiách, čítame  rozprávky.

Predstavujeme povolanie svojich rodičov a starých rodičov. Oboznamujeme sa s remeslami a povolaniami.

Besedujeme o tom čím chceme byť.

 

Navštevujeme  banku, obchod, úrad, továreň, nemocnicu.

 

 

Esteticko-kultúrna oblasť

Pravidelné činnosti

Priebežné činnosti

Príležitostné činnosti

Využívame rôzne výtvarné techniky, dramatizáciu, hry, prácu s literatúrou a obrazovým materiálom.

Poznávame kultúrne pamiatky.

 

 

 

 

Diskutujeme o kultúre stolovania.

 

Pracujeme v záujmovom krúžku , vyzdobujeme oddelenie, kreslíme, vystrihujeme maľujeme, čítame.

 

Na vychádzkach sa oboznamujeme s pamätnými budovami v meste.

Dodržujeme pravidlá správneho stolovania.

 

Vystavujeme naše práce.

 

 

 

Navštevujeme galériu, mú-zeum.

Zúčastňujeme sa kvízu o kultúrnych pamiatkach.

 

Vyzdobujeme jedáleň.

 

Besedujeme o pokroku a civilizácii.

Zaznamenávame zmeny v našom meste.

Rozprávame si o   televízii a rozhlase.

Porovnávame skutočnosť s umeleckým príbehom.

Využívame dramatizáciu, výtvarné techniky.

 

Rozprávame a o tom ako sa mení naše mesto.

 

 

Diskutujeme o sledovaných  programoch, obľúbených internetových stránkach.

 

Vyhľadávame rôzne  informácie.

Pripravujeme výstavu  starých fotografií - pohľadníc nášho mesta.

Navštevujeme   historické časti  nášho mesta.

Navštevujeme výchovný koncert, divadlo, dramatické  pásmo.

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť

Pravidelné činnosti

Priebežné činnosti

Príležitostné činnosti

Na  vychádzkach sledujeme zmeny v prírode, zmeny počasia v jednotlivých ročných obdobiach.

Využívame výtvarné techniky, encyklopédie, detské časopisy, vyhľadávame na internete.

Využívame rôzne výtvarné techniky.

 

Besedujeme o  jednotlivých ročných obdobiach, zmenách farieb v prírode a počasia.

Hovoríme o živote zvierat v zimnom období.

Poznávame pranostiky,  zvyky a obyčaje v jednotlivých ročných obdobiach.

Učíme sa orientovať  v kalendári.

Dodržujeme pravidlá správania sa v prírode.

Púšťame si šarkany.

 

Zbierame gaštany na kŕmenie zveri.

 

Pripravujeme besiedku  pre rodičov.

 

Pripravujeme výstavu prác.

 

Vyrezávame tekvice

Pozorujeme okolitú prírodu.

Učíme sa básničky a piesne s tematikou prírody, dramatizujeme rozprávky.

Využívame výtvarné techniky, pracujeme s prírodnými materiálmi.

Poznávame kvety, rastliny a stromy v okolitej prírode.

 

Poznávame   živočíchy žijúce v okolí. 

 

Staráme sa o izbové kvety.

Navštevujeme záhradníctvo, rybníky, ZOO, botanickú záhradu.

 

 

 

Pripravujeme výstavu prác.

Využívame encyklopédie, odbornú literatúru, vyhľadávame na internete.

Používame rôzne  výtvarné techniky.

Skúšame  jednoduché pokusy.

 

Besedujeme o dôležitosti vody a vzduchu v živote človeka.

 

Rozpoznávame nerasty.

 

Zoznamujeme sa s vesmírom a slnečnou sústavou.

Pracujeme na spoločnom projekte.

Navštevujeme vodáreň.

 

 

 

Navštevujeme  planetárium.

Pri vychádzkach  pozorujeme čistotu a úpravu okolia (napr. triedenie odpadu, čistota trávnikov).

Pomáhame pri upratovaní svojho bydliska, okolia ŠKD, triedime odpad , šetríme vodou a elektrinou.

 

Besedujme o tom, čo do prírody nepatrí.

 

Zbierame námety čo by sa dalo zlepšiť v životnom prostredí nášho mesta.

 

Besedujeme o tom ako človek škodí alebo čím môže pomáhať  životnému prostrediu.

Besedujeme s ochrancom prírody.

 

Zbierame papier.

 

 

 

Tvoríme projekt.

 

 

 

Telovýchovná oblasť

Pravidelné činnosti

Priebežné činnosti

Príležitostné činnosti

Vyhľadávame  informácie o ľudskom tele v encyklo-pédiách, hráme hry, využívame výtvarné techniky, koláže.

 

Besedujeme o chorobách a úrazoch - pri hrách, športovaní, pri vstupovaní  a prechádzaní cez vozovku.

Zúčastňujeme sa zdravotníckej súťaže.

Besedujeme s lekárom.

Besedujeme s dopravným policajtom.

Navštevujeme dopravné ihrisko.

Chodíme na  vychádzky , športujeme na ihrisku a v telocvični.

Besedujeme  o zdravom životnom štýle.

Využívame výtvarné techniky, koláže.

Besedujeme o starostlivosti  o zdravie, o dennom a  pitnom  režime, otužovaní, zdravej výžive, o predchádzaní úrazov.

Besedujeme o  návykových látkach  (alkohol, fajčenie, drogy).

Nacvičujeme modelové  situácie – ako povedať nie.

Precvičujeme zásady bezpečného chovania v priebehu

dňa, pri hrách a športovaní.

Zúčastňujeme sa športového popoludnia.

Zhotovujeme výtvarné práce s témou ochrany zdravia.

Zostavujeme jedálny lístok zdravej výživy.

Pripravujeme zdravé nátierky.

Besedujeme s policajtom, kriminalistom.

Upevňujeme návyky na hygienické a seba obslužné činnosti.

 

Besedujeme o dôležitých  osobných hygienických  a seba obslužných návykoch.

Dodržujeme hygienické návyky pri prechladnutí a nádche.

Besedujeme so zdravotnou sestrou.

Zoznamujeme sa zo zásadami prvej pomoci.

Využívame dramatizáciu a modelové situácie.

 

Precvičujeme si poskytovanie prvej pomoci.

 

Zúčastňujeme sa zdravotníckej súťaže.

Príloha č. 2

V N Ú T O R N Ý   P O R I A D O K

Školského klubu detí

Deti školského klubu sú povinní plniť všetko čo sa od nich žiada v záujme výchovy a vystríhať sa všetkého, čo by bolo na prekážku. Najmä:

-       chodia pravidelne do ŠKD a prispôsobujú sa programu práce,

-       riadia sa dobrými radami rodičov a vychovávateliek,

-       sú vždy zdvorilí, správajú sa úctivo k riaditeľovi, učiteľom, vychovávateľke,  k rodičom, riadia sa ich pokynmi. Aj k spolužiakom sú priateľský a navzájom si pomáhajú.

Dochádzka do ŠKD:

-       Činnosť ŠKD začína ráno od 7,00hod do 7,45 hod.

-       Do ŠKD prichádzajú deti po ukončení vyučovania..

-       Keď dieťa nemôže prísť do ŠKD pre prekážku vopred známu, požiada o uvoľnenie vychovávateľku písomnou ospravedlnenkou, podpísanou rodičmi.

-       Každú neprítomnosť v ŠKD (aj nepredvídanú) odôvodní žiak ihneď po návrate do ŠKD vychovávateľke písomným ospravedlnením, ktoré podpísali rodičia.

-       Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu z ŠKD, prípadne záujmovú činnosť mimo klubu uvedie rodič na zápisnom lístku. Zmeny v dochádzke a v spôsobe odchodu dieťaťa prerokuje rodič s príslušnou vychovávateľkou a potvrdí svojim podpisom v zápisnom lístku, alebo vyplní žiadosť o uvoľnenie z činnosti ŠKD.

-       Aby nebola narušená výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD, dieťa môže byť uvoľnené rodičovi alebo zákonnému zástupcovi po naobedovaní do 13,30 hod. V ostatných prípadoch len od 15,00 hod.

-       Dieťa, ktoré neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynechá dochádzku 7 za sebou nasledujúcich pracovných dní, alebo 12 dní v mesiaci, sa vyradí zo zoznamu pravidelne dochádzajúcich detí.

-       Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD spravidla vždy 3 dni pred ukončením mesiaca.

Správanie v ŠKD:

Dieťa sa vždy správa úctivo ku všetkým osobám, s ktorými sa stretne v ŠKD a zdvorilo ich pozdraví. Pozdrav dieťaťa má byť viditeľný, zrozumiteľný, slušný.

Aj medzi sebou sa správajú deti slušne, navzájom sa vhodne pozdravujú, nepoužívajú hrubé výrazy.

Majú zakázané nosiť do ŠKD so sebou veci, ktoré by mohli ohroziť ich zdravie alebo život a tiež zdravie a život ich spolužiakov

Majú zakázané nosiť do ŠKD mobil a inú drahú techniku, ŠKD nenesie zodpovednosť za ich stratu alebo poškodenie

Dieťa chodí do ŠKD čisté a slušne oblečené. Denne dbá o svoju hygienu. Osobitne dbá o hygienu rúk a hlavy.

Po skončení prevádzky v ŠKD si dieťa uloží stoličku, urobí okolo seba poriadok a potom v sprievode zákonného zástupcu v tichosti odchádza domov – najkratšou cestou.

Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí

-         Za bezpečnosť detí v ŠKD zodpovedá od príchodu do klubu až do odchodu z neho vychovávateľka ŠKD alebo zastupujúca osoba.

-         Príchod detí do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, prípadne zastupujúca učiteľka..

-         Počas konania popoludňajšieho vyučovania (cudzí jazyk) vyučujúci preberajú deti od vychovávateliek do svojej zodpovednosti a po skončení popoludňajšieho vyučovania (podľa písomnej dohody s rodičom dieťaťa) uvoľňujú domov alebo deti osobne odovzdajú do oddelenia vychovávateľke.

-         Pri hrách a inej činnosti je vychovávateľka povinná poučiť pred činnosťou deti o bezpečnosti.

-         Pri činnostiach organizovaných mimo objektu školy môže mať vychovávateľka najviac 25 detí. Odchod detí mimo areál školy ohlási vychovávateľka dohodnutým spôsobom na vedení školy.

-         V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi to vedeniu školy a napíše záznam o školskom úraze a ihneď informuje rodiča. Pri poskytovaní prvej pomoci zabezpečí bezpečnosť ostatných detí.

-         Drahé a nebezpečné predmety je zakázané nosiť do ŠKD – platia pravidlá vnútorného poriadku.

-         Odporúčame, aby detí mali svoje osobné veci (vrchné ošatenie – vetrovky, kabát, bundy, prezuvky, topánky) označené (zámena, krádež).

-         Straty z uzatvorených priestorov v ŠKD vybavuje rodič v spolupráci s vychovávateľkou a vedením školy. Za straty, ktoré vznikli nedodržaním pokynov vychovávateliek a VPŠ škola neručí.

-         Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu školy zodpovedá vychovávateľka za deti až do ich rozchodu pred objektom školy.

Škody:

Dieťa šetri svoj i školský majetok. Nepoškodzuje zariadenie budovy, triedy a sociálnych zariadení. Škodu, ktorú zapríčiní úmyselne alebo z ľahostajnosti, uhrádzajú v plnom rozsahu jeho rodičia alebo zákonný zástupca.

Ak sa zistí, že škoda vznikla úmyselne, môže byť dieťa potrestané zníženou známkou zo správania. a ak sa nevyšetrí pôvodca, môže byť škoda daná k náhrade celej triede.

Systém odmien a trestov:

Ak dieťa porušuje poriadok ŠKD a na nápravu nestačí bežné napomenutie, potrestá sa podľa previnenia: pokarhaním vychovávateľkou pred triedou , zápisom do zrkadielka, oznámením previnenia na vedenie školy a triednej učiteľke.

Za vzorné správanie bude dieťa odmenené ústnou alebo písomnou formou v zrkadielku ŠKD.

Organizácia dňa:

Prevádzka je od 11,40 hod. do 17,00 hod., služba začína ráno od 7,00 hod.

Vychovávateľka nastupuje do práce podľa vypracovaného zadelenia úväzku, ktorý schvaľuje svojim podpisom.

Režim dňa:

11,40-13,30 hod. – príchod žiakov, príprava na obed, obed, odpočinková činnosť

13,30-14,15 hod. – rekreačná činnosť,pobyt vonku

14,15-15,00 hod. – záujmová činnosť

15,00-15,10 hod. – olovrant

15,10-15,45 hod. – príprava na vyučovanie

15,45-16,15 hod. – upratovanie tried, odchod žiakov

16,15-17,30 hod. – individuálne zamestnanie

 

Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD

    -  Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD je určená zriaďovateľom školy vo výške 10 % zo životného mimina na jedno nezaopatrené dieťa (VZN č. 7/2008 z 12.09.2008).

-            Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

-            Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie alikvotnej čiastky príspevku.

-            Poplatok za pobyt dieťaťa musí byť zaplatený do 15. dňa  mesiac vopred.

-            Pokiaľ rodič (zákonný zástupca) neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli využité všetky primerané dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, bude dieťa vyradené z činnosti ŠKD.

-            O znížení, alebo odpustení príspevku rozhoduje zriaďovateľ školy  -Obec Vinosady, ktorý vydá zákonnému zástupcovi písomné rozhodnutie (§ 114 od, 8 zákona č. 245/2008 Z.z.).

Príloha č. 3

Ako sa bezpečne správať v školskom klube

          1.        Po príchode do ŠKD odkladám svoje veci / oblečenie, tašku ... / na určené miesto.

2.        Na  obed  a z  obeda  odchádzam  v sprievode  pani  vychovávateľky  alebo  pani učiteľky.

3.        Dodržujem hygienické zásady.

4.        Ak sa necítim dobre alebo sa zraním, okamžite to hlásim pani vychovávateľke.

5.        Nikdy  svojvoľne  neopúšťam  triedu,  v prípade  odchodu,  oznámim  dôvod  pani vychovávateľke.

6.        K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správam šetrne.

7.        S nožnicami  a inými  ostrými  predmetmi  pracujem  maximálne  opatrne,  pod dohľadom dospelej osoby.

8.        Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami, so žalúziami a oknami.

9.        Pri pobyte mimo budovy sa riadim pokynmi pani vychovávateľky.

10.         V priestoroch školy nebehám, správam sa bezpečne.

11.         Pri  odchode  zo  ŠKD  odložím  vypožičané  hračky  a iné  potreby  na  pôvodné miesto.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Vinosady
    Školská 49, 90201 Vinosady
  • +421 911 225 089
    +421 33 646 22 50

Fotogaléria