Navigácia

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM A RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN KONCEPCIA ROZVOJA ZÁKLADNEJ ŠKOLY VINOSADY NA ROKY 2016 - 2018 ŠKOLSKÝ PORIADOK SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY VINOSADY ZA ŠK. 2015/2016 HLAVNÉ ÚLOHY V ŠKD na šk. r. 2017/2018

DOKUMENTY

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY VINOSADY ZA ŠK. 2015/2016

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Základnej školy  vo Vinosadoch za šk. rok 2015/2016

 

1) Údaje o škole:

1.1) Základné identifikačné údaje:

1. Názov školy:      Základná škola

2. Adresa školy:     Školská 49, Vinosady 902 01

3. Telefónne číslo: 033 6462250

4. e-mailová adresa: zsvinosady@gmail.com

5. Zriaďovateľ: Obec Vinosady

 

1.2) Údaje o priestorovom a technickom zabezpečení:

Žiaci a pedagogický zamestnanci školy majú k dispozícii nasledovné priestory:

-3 učebne – 1. trieda (1. ročník), 2. trieda (2. ročník).3.trieda(3.a 4. ročník)

- 1 odborná počítačová učebňa – 10 žiackych a 1 učiteľský počítač,  tlačiareň , 2 kopírky

- 2 herne pre ŠKD

- kuchynka a jedáleň na výdaj desiatej a obeda

- 2 kabinety – kabinet ŠKD, kabinet učebníc a školských pomôcok

- zborovňa, riaditeľňa

- šatňa

Okrem toho máme k dispozícii obecnú telocvičňu, futbalové ihrisko a obecnú knižnicu, ktorá sa nachádza v budove školy.

 

2) Zamestnanci školy:

 

Meno a priezvisko

Funkcie

Mgr.Elena Macháčková

Riaditeľ školy + učiteľka 3. a 4. ročníka

Mgr.Petra Repová

Učiteľka 2. ročníka

Mgr. Peter Žigo                                               

Učiteľ 1. ročníka

Dagmar Rumlová

Vychovávateľka v ŠKD

Mgr. Ján Kliment

Katolícky kaplán

Jana Farkašová

Školníčka, upratovačka

Mgr.  Jan Oslík

Evanjelický kaplán

 

 

3) Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

 

3.1) Údaje o rade školy:

Rada školy pri Základnej škole pre 1.-4. ročník vo Vinosadoch  bola doplnená o nových členov v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo februári 2016.

Členovia rady školy:

 

P. č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za* 

1.

Dagmar Rumlová

predseda

 

2.

Miloš Dugovič

podpredseda

za zriaďovateľa

3.

Hana Gubrická

členka

za rodičov

4.

Katarína Selčanová

členka

za rodičov

5.

Jana Farkašová

členka

za nepedagog. zamestnancov

* za rodičov, za pedagogických zamestnancov, za nepedagogických zamestnancov, delegovaný za zriaďovateľa, delegovaný zástupca práv. alebo fyz. osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní

 

Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2015/2016:

V školskom roku 2014/2015 Rada školy zasadala 1x, v septembri, 1x vo februári.  Riaditeľka ZŠ Elena Macháčková oboznámila členov Rady školy  plánom hlavných úloh školy pre školský rok 2015/2016.Dohodli sa, že budú zasadať podľa potreby, minimálne však raz do roka.

3.2) Údaje o ZRPŠ :

Výbor ZRPŠ pracoval v šk. roku 2014/2015 v zložení:

P.č.

Meno a priezvisko

Delegovaný za triedu

1.

M. Juranová, D. Bartošová

1. roč.

2.

Stanislava Darulová

4.roč.

3.

M. Čechovičová

3.roč.

4.

 Viera Ďurianová        

2.roč.

5.

Michaela Zimmermanová

3. roč.

 

4) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2015/2016

4.1) Základná škola

 

Ročník

Stav k 15. 9. 2015

Stav k 31. 6. 2016

Počet

tried

Počet žiakov

Z toho Integro-vaných

Počet odd.

ŠKD

Počet žiakov

 v ŠKD

Počet

tried

Počet žiakov

Z toho Integro-vaných

Počet odd.

ŠKD

Počet žiakov

 v ŠKD

1.-4.

3

29

1

1

26

3

29

1

1

26

 

4.2) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ na šk.rok 2015/2016

POČET  ŽIAKOV

Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH

POČET  TRIED

SPOLU

DIEVČATÁ

počet / %

ODKLADY

počet / %

NEZAŠKOLENÍ V MŠ

počet / %

SAMOSTATNÉ

 

10

 

6/60

1/10

0/0

2

4.3) Žiaci 4. ročníka odchádzajúci zo školy

Školu opúšťajú 4 žiaci štvrtého ročníka:

Ondrej Briš

Nina Darulová

Dominik Mondek

Lucia Poláčková

Simona Volná

Postupujú do 5. roč. na ZŠ Vajanského, ZŠ Štúrova Modra, ZŠ Kupeckého Pezinok

 

5) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania. 

tabuľka o prospechu, správaní a dochádzke v prílohe

6) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2015/2016

       

I. stupeň - ZŠ                                                           

Tr./roč.

Uplatňované učebné plány

1./1.

iŠkVP

2./2.

ŠkVP

3./3.

ŠkVP

3./4:

ŠkVP

 

7) Krúžková činnosť v šk. roku 2015/2016

V škole pracovali krúžky pod pedagogickým vedením a s počtom žiakov nasledovne:

-          Turistický – Dagmar Rumlová – 26 žiakov

-          Tvorivé dielne- Ing. Zdenka Jurkovičová 15 žiakov

-          Športový – Mgr. Peter Žigo 16 žiakov

 

8) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je veľké množstvo aktivít, ktoré priaznivo vplývajú na všestranný rozvoj osobnosti detí a u žiakov, rodičov aj verejnosti majú priaznivý ohlas.

8.1) Prehľad o aktivitách, ktoré organizovala škola v dobe vyučovania ako súčasť vyučovacieho procesu:

 -     výstavky detských kníh, žiackych výrobkov na rôzne témy – Vianoce, Veľká   noc, výrobky z odpadov – drôtu, papiera, plastov

-          Návšteva  múzea v Pezinku

-          Návšteva Mikulášskeho divadelného predstavenia v divadle JP Trnava

-          Deň Zeme – súhrn ekologických aktivít – brigáda na šk. dvore

-          Deň otvorených dverí pre rodičov a budúcich prvákov

-          Súťaž o najlepšieho čitateľa – v spolupráci s knižnicou

-          Recitačná súťaž – Hviezdoslavov Kubín

-          Týždenný plavecký výcvik – plaváreň Senec

-          MDD – filmové predstavenie Život lesa v Modre

-          Výtvarné súťaže vyhlasované rôznymi organizáciami , na ktorých sme získali ocenenia  v celoslovenskom meradle, jedno 2 druhé miesto- Európa v škole,

-          Tvorivé dielne ÚĽUV  

-          Jeden žiak bol úspešným riešiteľom MO v obvodnom kole

-          Účelové cvičenie v prírode a nácvik evakuácie školy

-          Environmentálne programy

-          Účasť na okresnej športovej olympiáde v Pezinku

-          ŠVP v Zákopčí hotel Severka

-          Výlety do okolia spojené s opekačkou

                  

8.2) Prehľad mimovyučovacích aktivít :

-          zber papiera  výmenou za toaletný papier a servítky– október 2015, jún 2016

zber tetrapackových obalov– priebežne

-          Jablková slávnosť – spolu s rodičmi – október 2012

-          Program k mesiacu úcty k starším

-          Vianočné aranžovanie a výroba ozdôb

-          Vianočné posedenie s programom

-          Koledovanie v obci

-          Detský karneval

-          Letečko

-          Program ku Dňu matiek

-          Deň detí

 

Viaceré z týchto aktivít boli zorganizované v spolupráci so Školským klubom detí pri ZŠ Vinosady. (viac v Správe o činnosti ŠKD v prílohe)

9) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere a stratégii rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia

V tomto školskom roku sme sa pri plnení úloh školskej stratégie a ročného plánu práce zamerali hlavne na tieto oblasti:

a)  Základom stratégie školy bude snaha o vytvorenie neohrozujúceho prostredia – tento cieľ sme realizovali prostredníctvom ranných komunít (neprítomnosť ohrozenia), integrovania predmetov a vyučovania v blokoch (zmysluplný obsah, primeraný čas), aplikačných úloh na vyučovaní (možnosť výberu, spolupráca, okamžitá spätná väzba), používania názorných pomôcok (obohatené prostredie)., interaktívna tabuľa

b)  Humanizácia školy a vzťahov v nej – život školskej komunity sa riadil 5 celoživotnými pravidlami – aktívne počúvanie, dôvera, najlepší osobný výkon, nevysmievanie sa, pravdivosť a snahou zdokonaliť sa v zručnostiach ako: priateľstvo, spolupráca, snaha, vytrvalosť, trpezlivosť, odvaha...

c)  Pokračovanie v realizácii projektu Škola podporujúca zdravie – priebežne sme plnili úlohy   vyplývajúce z tohto projektu a to nasledovne:

-          dodržiavali sme pitný režim – žiaci mali počas vyučovania neustály prístup k tekutinám ( ovocné čaje, voda) a teda možnosť sa napiť

-          aj naďalej sme pokračovali v podávaní zdravej desiatej, ktorú sme dopĺňali sezónnym ovocím

-          počas vyučovania sme pravidelne uskutočňovali telovýchovné chvíľky

-          Zabezpečili sme pre žiakov bezprašné tabule

d)     Podpora a rozvoj záujmovej činnosti v čase mimo vyučovania

 – na škole pracovali 3 záujmové útvary a Školský klub detí. V záujmových útvaroch pravidelne trávilo voľný čas 20 detí, v školskom klube 26.

e)      Sústavne sa budeme podieľať na vytváraní zdravého, čistého a estetického prostredia školy -  cieľ sme realizovali nasledovnými formami:

-          pravidelná úprava tried, kontrola čistoty – týždenníci

-          zbieranie odpadkov v areáli školy - raz do mesiaca počas veľkej prestávky

-          brigáda ku Dňu Zeme

-          úprava a aktualizovanie násteniek – raz do mesiaca – ped.zamestnanci

 

10)  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.             1 písm. o). 

K silným stránkam školy patrí:

-          stabilný pedagogický zbor s humanistickým prístupom ku výchove a vzdelávaniu

-          vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov

-          dosahovanie dobrých vzdelávacích výsledkov

-          individuálny prístup ku žiakom  so ŠVVP

-          organizovanie zaujímavých podujatí v rámci vyučovania

-          podieľanie sa na kultúrnom živote obce

-          dobrá spolupráca s inými školami a organizáciami – Občianske združenie pri ZRPŠ, Obvodným školským úradom Častá, neplnoorganizovanými  ZŠ, rodičmi a Obecným úradom Vinosady

K slabým stránkam školy patrí:

-          zastarané materiálne vybavenie s potrebou nutnej údržby podlahových krytín,

-          zateplenie budovy

-          potreba  doplnenia moderných učebných pomôcok.

Príležitosti:

-          veľká ponuka záujmových útvarov a mimovyučovacích aktivít pre deti s cieľom efektívneho využívania voľného času

-          odborná starostlivosť o výchovu v Školskom klube detí

-          sprístupnenie školského areálu a školskej počítačovej učebne i mimo vyučovania

Riziká:

-          nedostatok finančných prostriedkov

-          nepriaznivý demografický vývoj

 

 

Vinosady 30.6.2016                                            Mgr . Elena Macháčková – riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Vinosady
    Školská 49, 90201 Vinosady
  • +421 911 225 089

Fotogaléria