Navigácia

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM A RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN KONCEPCIA ROZVOJA ZÁKLADNEJ ŠKOLY VINOSADY NA ROKY 2016 - 2018 ŠKOLSKÝ PORIADOK SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY VINOSADY ZA ŠK. 2015/2016 HLAVNÉ ÚLOHY V ŠKD na šk. r. 2017/2018

DOKUMENTY

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Školský poriadok Základnej školy Vinosady

 

Vnútorný poriadok školy je súhrn noriem spolužitia a spolupráce celého školského kolektívu žiakov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov. Jeho uplatňovanie v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote školy je základnou povinnosťou každého žiaka a zamestnanca.

Časový režim dňa

Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľkou školy, visí v každej triede.

Začiatok vyučovania je o 8,00 hod, jedna vyučovacia hodina trvá 45 min.

Dopoludňajšie vyučovanie

 1. Hodina       8,00 -8,45           prest. 5. minút
 2. Hodina       8,50 -9,35           hl. prest. 25 nimút
 3. Hodina      10,00 -10,45        prest. 5. minút
 4. Hodina      10,50 -11,35        prest. 10 minút
 5. Hodina      11,45 -12,30        prest.30 min.

 

Popoludňajšie vyučovanie

 1. Hodina      13,00 -13,45        prest. 10 minút
 2. Hodina      13,55 -14,40

 

Práva žiakov

Práva žiaka vyplývajúce zo zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

-Rovnoprávny prístup k vzdelávaniu

-Bezplatné vzdelávanie v základnej škole

-Vzdelanie v štátnom a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom

-Bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety

-Poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním

-Výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí

-Organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so

  zásadami psychohygieny

-Úctu k svojej osobea na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a psychickému násiliu

- Na slobodnú voľbuvoliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu

  ustanovenom vzdelávacím programom

-Na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho vých.- vzdelávacích výsledkov

-Na individuálne vzdelávanie za podmienok stanovených v zákone

- Žiak so ŠVVP má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho

  potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú

Dieťa, žiak má právo na:

-Právo na vzdelanie- učiteľ , alebo vychovávateľ nemôže porušovať vyhadzovaním žiaka z triedy, obmedzovaním jeho  školskej dochádzky, alebo vylučovaním z určitých činností. Základné vzdelanie je bezplatné a povinné. Právo na vzdelanie je  škola povinná zabezpečiť v rozsahu dvoch hodín týždenne aj žiakovi, ktorý bol oslobodený od povinnosti dochádzať do školy

- Sloboda prejavu- žiak má právo primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor v diskusii na vyučovaní, na triednických  hodinách, nástenke. Má právo vyjadriť svoj názor na preberané učivo, proces výučby, spôsob hodnotenia, prístup vyučujúcich  pri hodnotení.

-Právo na názor- učiteľ má dávať dieťaťu čo najväčší priestor na vyjadrenie vlastného názoru, postojov, vlastnej tvorivosti,  nezameriavať sa len na pamäťové reprodukcie predtým osvojených poznatkov žiakov. Žiak má právo na slobodné vyjadrenie  názorov vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ho týkajú. Má právo na omyl, zmenu názoru a právo na vývin.

-Zákaz diskriminácie- znamená, že so žiakmi treba zaobchádzať na základe princípu rovnosti, platia pre nich všetky práva  bez ohľadu na rasu, farbu pleti, etnický, alebo sociálny pôvod, majetok, politické, alebo iné zmýšľanie, náboženstvo, telesnú  a duševnú nespôsobilosť.

-Sloboda myslenia, svedomia, náboženstva –žiak má právo vybrať si náboženstvo, alebo byť bez vyznania, nikto nemá  právo vytvárať na neho, alebo jeho rodičov nátlak, obmedzovať ho, alebo zosmiešňovať ohľadom jeho náboženstva  a filozofického presvedčenia . To sa týka aj pri výbere vyučovania NBV, ETV

-Žiak má právo na informácie týkajúce sa jeho osoby, výchovno-vzdelávacieho programu školy a možností, ktoré pre žiaka  ponúka. Každý žiak má právo poznať vnútorný poriadok školy zahrňujúci práva a povinnosti žiakov a Dohovor o právach  dieťaťa.

- Žiak má právo na objektívne hodnotenie. Vyučujúci musí žiakom oznamovať výsledok    ihneď. Výsledky klasifikácie,  písomných a grafických prác musí oznámiť žiakovi do 10 dní, nepreťažovať žiakov, a tak ohrozovať ich zdravý telesný  a duševný vývoj; zabezpečiť pravidelnú frekvenciu hodnotiacich činností. Termín písomnej previerky ohlási vopred.

-Právo na ochranu zdravia- úlohou učiteľa je vytvárať zdravé prostredie, resp. vytvárať zdravú klímu triedy a školy  a postupovať pri výchove tak, aby si žiaci postupne vedeli chrániť právo na zdravý spôsob života. Škola by mala zabezpečiť  pre žiakov pitný režim a zdravé stravovanie v ŠJ. Zdravotne postihnuté dieťa má právo na osobitnú starostlivosť.

-Právo na ochranu pred fyzickým a psychickým násilím, využívaním a zanedbávaním – voči žiakovi nemôžu byť  uplatňované disciplinárne   opatrenia, pri ktorých by dochádzalo k ponižovaniu jeho ľudskej dôstojnosti /bitie, šikanovanie.../

-Právo na ochranu súkromia, cti a povesti- vyjadrenia učiteľa týkajúce sa hodnotenia vedomostí, zručností a postojov  žiakov a ich zverejňovanie, nemôžu žiaka urážať a ponižovať, negatívne ovplyvňovať jeho sebahodnotenie, či postavenie  v skupine spolužiakov. O žiakoch zhromažďovať iba základné údaje, týkajúce sa identifikácie osoby. Zhromažďované údaje  treba chrániť pred prístupom nepovolaných osôb a zachovávať o nich mlčanlivosť. Rovnako nemožno zasahovať do rodinných  vzťahov žiaka.

-Právo na ochranu a pomoc- dieťa má byť za každých okolností medzi prvými, ktorým sa poskytuje ochrana a pomoc. Preto  má žiak právo na kompletný dozor zo strany pedagogických zamestnancov, na ochranu pred šikanovaním.

-Právo na odpočinok a voľný čas, na účasť na hre a oddychovej činnosti; slobodnú účasť na kultúrnom živote a umeleckej  činnosti -pri tvorbe rozvrhu treba dbať na zásady psychohygieny – vyučovacie hodiny nemôžu vyučujúci predlžovať, alebo  svojvoľne skracovať prestávky. Žiakov nemožno zbytočne preťažovať zadávaním úloh, strednajšie popoludnie je určené na  oddych žiakov, učitelia neukladajú DÚ.

-Práva žiakov so ŠVVP- škola zabezpečuje žiakovi adekvátne personálne , mat.-technické a priestorové podmienky,  individuálny prístup vo výchove  a vzdelávaní.

-Právo na spravodlivý proces- zabezpečuje žiakovi, aby mohol byť  vypočutý, keď mu hrozia sankcie z porušenia ŠP, aby sa  mohol obhájiť.

 

                                       Povinnosti žiakov

Vyplývajúce zo zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

-Neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania

-Dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy

-Chrániť pred poškodením majetok školy , alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola využíva na výchovu  a vzdelávanie

-Chrániť pred poškodením učebnice, uč. Texty a uč. Pomôcky, ktoré im boli bezplatne zapožičané

-Pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní, riadne sa vzdelávať

-Konať tak, aby neobmedzoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších zúčastňujúcich sa na  výchove a vzdelávaní

-Ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy

-Rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými  predpismi školy.

 

Príchod žiakov do školy

 1. Žiaci na vyučovanie prichádzajú tak,, aby 15 min. pred začiatkom hodiny boli na svojom mieste s pripravenými pomôckami.
 2. Budova školy sa zamyká o 8.00 hod.
 3. Do budovy sa vchádza hlavným vchodom.
 4. Žiak si pred vstupom do budovy dôkladne očistí obuv, odoberie sa do šatne, kde si odloží svoje veci a s aktovkou sa poberie do triedy.
 5. Žiaci nesmú chodiť v prezuvkách mimo budovy školy.
 6. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené  v areáli školy používať skejty, kolieskové korčule, jazdiť na bicykloch.
 7. Žiak opustí budovu len z vážnych dôvodov /návšteva lekára/ so súhlasom triedneho učiteľa a v sprievode rodiča. V prípade neprítomnosti tr. uč. rozhodne o uvoľnení riaditeľ
 8. Do školy nenosí žiak predmety, ktoré  nebude potrebovať na vyučovaní /mobilný telefón, cenné predmety, predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie žiaka a spolužiakov

II. Správanie žiakov na vyučovaní

Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny ped. zamestnancov a ostatných zam. Školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a dodržiavať vnútorný poriadok školy.

1.Žiak prichádza na vyučovanie a na všetky školské činnosti včas a riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami,  ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie.

2.Každý žiak má triednym učiteľom presne určené miesto, ktoré môže meniť len so súhlasom učiteľa

3.Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje výklad i odpovede žiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenarúša vyučovaciu hodinu. Nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.

4. Ak chce žiak odpovedať, alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. Odpovedá až na výzvu učiteľa.

5. Ak sa žiak na vyučovanie z vážnych dôvodov nepripravil, alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu na  začiatku hodiny. Domáce úlohy žiaci vypracovávajú doma.

6. Žiak je povinný pri zmeškaní vyučovania využiť pomoc spolužiakov a priebežne sa

 informovať o prebranom učive.

7.Ospravedlnenie platí len prvý deň po neprítomnosti.

8. Žiak môže opustiť triedu len so súhlasom vyučujúceho.

9. Do zborovne, počítačovej učebne, počítačovej triedy vstúpi žiak len s vyučujúcim.

10. Žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku

11.Manipulovať s oknami, žalúziami, vypínačmi, didaktickou technikou môžu žiaci len so súhlasom učiteľa. Pri poškodení  zariadenia budovy alebo techniky, škodu hradí rodič, resp. zák. zástupca žiaka, ktorý škodu spôsobil.

12. Ak žiak zistí stratu veci, oznámi to vyučujúcemu, ktorý sprostredkuje spísanie zápisu o strate.

13. Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. V prípade nerešpektovania tohto zákazu, učiteľ telefón zoberie  a odovzdá ho rodičom a upozorní na porušenie zákazu.

14. Oslovenie a pozdravy žiakov v škole:

      a)žiak zásadne zdraví všetkých zamestnancov školy, dospelým vyká

      b)žiak oslovuje všetkých zamestnancov pán -pani

15. Keď vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci hlasno pozdravia

16. Na školských vychádzkach, exkurziách, výletoch, LV,PV, ŠvP dodržiavajú pokyny vedúceho učiteľa a ostatných ped.    zamestnancov.

 

III. Správanie sa žiakov cez prestávky a počas premiestňovania sa do odborných učební a iných priestorov školy

 

 1. V čase prestávky po druhej vyučovacej hodine žiaci idú desiatovať do jedálne, ak je priaznivé počasie, presunú sa na veľkú prestávku na školský dvor. Zdržiavajú sa len v areáli ohradenom pred školou. Za nepriaznivého počasia sa zdržiavajú v triede pod dozorov tr. uč.
 2. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, čakajú v triede, kde si ich príde vyzdvihnúť vyučujúci
 3. V škole netolerujeme žiadnu formu šikanovania(vysmievanie, urážanie, ohrozovanie...) voči inému spolužiakovi, alebo skupine spolužiakov. Akékoľvek náznaky, podozrenia a uskutočnené šikanovanie bude zaznamenané písomne a riešené s rodičmi, prípadne inými inštitúciami (PZ SR). V závažných prípadoch budú použité výchovné opatrenia- napomenutie a pokarhanie, znížená známka zo správania (Metodické usmernenie MŠ SR č.7/2006-R z 28. Marca2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a šk. zariadeniach)

IV. Odchod žiakov zo školy

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny, podľa rozvrhu si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, očistí si svoje miesto  a okolie, vyloží stoličku na lavicu

2.Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu a pod dozorom vyučujúceho sa presunú do ŠKD, do jedálne v sprievode  vychovávateľky.

3. Po skončení vyučovania majú žiaci zákaz zdržiavať sa bez dozoru v budove školy, ihneď odchádzajú domov, dodržiavajú  dopravné predpisy a disciplínu.

 

V. Dochádzka žiakov do školy

Ospravedlnená

 1. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov, krúžkov a dochádzka do ŠKD je pre prihlásených žiakov povinná.
 2. O oslobodení od vyučovania niektorého predmetu (TV) rozhoduje riad. školy iba na základe posúdenia pediatra, alebo odborného lekára a písomnej žiadosti zák. zástupcu žiaka spravidla na 1 školský rok.
 3. Vyučovanie a podujatie školy môže žiak vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine.
 4. Ak žiak vie dopredu, že vymešká vyučovanie z vopred známeho dôvodu, vyžiada si dovolenie. Ak ostal doma pre vopred známu príčinu, bez oznámenia, tr. uč. nemusí vymeškané hodiny ospravedlniť.
 5. V prípade závažných dôvodov môže zákonný zástupca žiaka požiadať o uvoľnenie z vyučovania.
 6. Ak žiak ostane doma pre nepredvídanú príčinu, rodičia sú povinní oznámiť triednemu učiteľovi príčinu neprítomnosti do 24 hod.
 7. Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný hodnoverne ospravedlniť.
 8. Ihneď po skončení absencie žiak predloží tr. učiteľovi písomné ospravedlnenie podpísané rodičmi a pri dlhšej absencii ako 2dni potvrdené lekárom.
 9. Ak žiak vymešká viac ako 30% z vyučovacích hodín v jednotlivých predmetoch, môže mu byť navrhnuté komisionálne preskúšanie.
 10. Ak v rodine žiaka ochorie niektorý člen na nákazlivú chorobu, alebo zistí, že u jeho dieťaťa sa objavili vši oboznámi to rodič riad. školy.

Neospravedlnená

 1. Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje neprítomnosť žiaka na vyučovaní po1. vyuč. hodine, ktorá nebola rodičom ospravedlnená.
 2. Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka na vyučovaná, ktorá nebola spôsobená zák. zást., sa žiakovi udeľujú výchovné opatrenia
 3. Ak žiak vymešká viac ako 15 neospr. vyuč. hodín v mesiaci, bude mu znížená známka zo správania podľa rozhodnutia riad. školy na základe návrhu PR. Riad. školy je povinný oznámiť zanedbanie povinnej školskej dochádzky zriaďovateľovi školy a príslušnému   odboru soc. vecí a rodiny (podľa zák NR SK č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a šk. samospráve v znení neskorších predpisov §5 ods.10 a 11)

Starostlivosť o školské zariadenie, školské pomôcky a učebnice

 1. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a čistote svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením.
 2. Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere povinný zaplatiť rodič žiaka. Ak sa nezistí vinník, škodu zaplatí triedny kolektív.
 3. Každý žiak je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a mať učebnice aj zošity riadne zabalené. Ak žiak v priebehu šk. roka poškodí učebnicu o viac ako 20%, musí rozdiel uhradiť. Ak učebnicu stratí, musí ju uhradiť ako novú.
 4. Ak sa žiak prihlasuje na novú školu, učebnice aj šk. potreby si ponecháva a odovzdá ich na škole, kde ukončí šk. rok.

 

 

VII. Starostlivosťžiaka o svoj vzhľad

 

 1. Žiak chodí do školy a na všetky školské i mimoškolské podujatia oblečený a upravený vhodne a čisto
 2. V škole sa prezúva do prezuviek s bielou podrážkou/nie tenisky ani cvičky.Na hod. TEV má každý svoj úbor, tenisky a cvičky 

 

IX. Stravovanie v školskej jedálni

 1. Rodičia sú povinní zaplatiť stravu vždy do 15. V mesiaci
 2. Správanie žiakov v ŠJ usmerňuje vnútorný poriadok ŠJ

X. Triedna samospráva žiakov

1. Týždenníci sú triedni funkcionári, ktorých menuje učiteľ vždy v piatok .Ich povinnosťou je: a) pred vyučovaním zotrieť  tabuľu, pripraviť pomôcky na vyučovanie

     b) cez prestávku vetrať, polievať kvety, čistiť tabuľu a dbať o estetické prostredie triedy

 

XI. Výchovné opatrenia

 1. Odmeny

Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za reprezentáciu školy

-ústna pochvala tr. učiteľom pred tr. kolektívom

- pochvala vyučujúceho do ŽK

- pochvala tr. uč. za reprezentáciu školy

- pochvala riad. školy za reprezentáciu v okresných, krajských a celoslov. kolách

-za výborný prospech a vzornú dochádzku

2. Opatrenia na posilnenie disciplíny

Ukladajú sa za závažné alebo opakované previnenia. Žiak má právo sa k priestupku slobodne vyjadriť. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:

-zápis do triednej knihy

-zápis do ŽK

-individuálne napomenutie učiteľom

-pokarhanie tr. učiteľom pred triedou

-pokarhanie riad. školy za vážnejší priestupok voči vnútornému poriadku, napomenutie sa oznámi písomne rodičom  a zapíše sa do tr. výkazu

-zníženie známky zo správania podľa zásad klasifik. poriadku a hrubé porušenie vnútorného poriadku školy,...( podľa  zák.596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve a šk. samospráve § 5 bod 10 a 11 a §18 ods.2 zák.č. 281/2002Z.z.  o prídavku na dieťa a o prídavku na dieťa v znení zákona č.658/2002 Z.z.),10-25 vymešk. neospravedlnených hodín.

Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ, ktoré boli schválené MŠ SR 25:5:1994 pod č. 2489/1994-211

 1. Mimoriadne opatrenia

 

–Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti ped. zamestnanca. Riaditeľ bezodkladne privolá

      a) zákonného zástupcu

b) zdravotnú pomoc

XII. Školský klub detí

1.Žiak je do ŠKD prijatý na základe zápisného lístka vyplneného rodičmi a po uhradení stanoveného poplatku

2.Ak má žiak odísť z ŠKD v iný čas, ako je uvedený na zápisnom lístku, musia to rodičia oznámiť vychovávateľke písomne,  alebo poslať pre žiaka dospelú osobu.

3.Na žiaka ŠKD sa v plnom rozsahu vzťahuje vnútorný poriadok ŠKD

4. Pri nedodržiavaní vnútorného poriadku školy a VP ŚKD, môže byť žiak z ŠKD vylúčený

 

XIII. Styk žiaka alebo rodiča s vedením školy, triednym a ostatnými učiteľmi

 

 1. Styk rodiča žiaka s riaditeľkou školy je denne od 8,30 -14,00, v pondelok do 17,00
 2. Styk rodiča žiaka s učiteľom je možný ráno od 7,30, alebo po skončení vyučovania v priestoroch školy. V opodstatnených prípadoch na pozvanie učiteľom na dohodnutý čas
 3. Ak žiak potrebuje oznámiť riaditeľovi akúkoľvek závažnú situáciu, urobí tak hneď.

XIV. Základné práva a povinnosti rodičov

Vyplývajúce zo zákona č. 245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní

Zákonný zástupca žiaka má právo

-Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie s princípmi a cieľmi výchovy  a vzdelávania

-Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom.

-Byť informovaný o vých.- vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.

-Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.

Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa.

-Vyjadrovať sa  k výchovno.-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

-Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa

 

Práva rodičov

1.Bezplatné poskytnutie vzdelania pre jeho dieťa v štátnych školách

2.Vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie

3. Prijatie svojho dieťaťa do ZŠ i mimoškolského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko so súhlasom riaditeľa školy.

4.Integrovanie svojho dieťaťa a individ. prístup vo výchove a vzdelávaní

5. Odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa o jeden šk. rok

6.Povolenie pre svoje dieťa plniť povinnú šk. dochádzku mimo nášho územia

7. Poznať zameranie školy

8. Byť informovaný o prospechu svojho dieťaťa

9. Zúčastňovať sa na činnosti školy

10. Požiadať učiteľa o konzultácie

11. Požiadať uč. o odbornú radu vo výchove a vzdelávaní

12. Účasť na vzdelávacom procese po dohode s riad. školy

13 .Slovné hodnotenie svojho dieťaťa, ak takýto návrh podporí väčšina zák. zástupcov

 1. Pri pochybnostiach požiadať o komisionálne preskúšanie z vyuč. procesu
 2. Podávať návrhy na zlepšenie práce školy
 3. Požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania
 4. Spolupracovať s RŠ a ZRPŠ
 5. Vydanie potvrdenia o návšteve školy a odpisu vysvedčenia

 

Povinnosti rodičov podľa zákona č. 245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní

 • Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu, na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností
 • Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom
 • Dbať o sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne vých.-vzdelávacie potreby
 • Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania
 • Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil
 • Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, rodič je povinný oznámiť škole príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti sa uznáva najmä choroba, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, mimoriadna udalosť v rodine...
 • Neprítomnosť maloletého, ktorá trvá najviac 3 po sebe nasledujúce dni, ospravedlňuje rodič, výnimočne škola môže žiadať lek. potvrdenie o chorobe, alebo iný doklad potvrdzujúci jeho neprítomnosť. Ak neprítomnosť trvá viac ako 3 dni, vyžaduje sa potvrdenie od lekára.

 

Povinnosti rodičov

      

 1. Prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas
 2. Oznámiť spôsob plnenia povinnej šk. dochádzky na škole mimo územia SR do 15 dní
 3. Ospravedlniť neprítomnosť žiaka bez zbytočného odkladu. Za priestupok sa považuje vymeškaných a neospravedlnených viac ako 60 hodín
 4. Ak rodič prihlási dieťa na pravidelnú dochádzku do ŠKD, alebo na krúžkovú činnosť, dbá, aby dochádzal pravidelne a pravidelne uhrádzal  príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
 5. Rodič ba mal zabezpečiť dieťaťu druh a množstvo šk. pomôcok nevyhnutných pre riadny priebeh vzdelávacieho procesu
 6. Zúčastňovať s na schôdzkach ZRPŠ
 7. Predkladať návrhy na zlepšenie podmienok vých.-vzdeláv. Procesu
 8. Rodič by mal informovať tr. uč. o závažných zdravotných a iných problémoch dieťaťa, ktoré by mal učiteľ poznať
 9. Pravidelne kontrolovať ŽK
 10. Rodič by nemal rušiť školský proces
 11. Rodič by nemal povoliť svojmu dieťaťu prinášať veci, ktoré nesúvisia s vyučovaním

 

XV. Spolupráca rodiny a školy

 1. Škola sústavne informuje rodičov o prospechu a správaní žiaka do ŽK
 2. Informuje nielen o nepriaznivých správach, ale aj o pochvalách

 

Záverečné ustanovenia

 1. Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov školy
 2. Školský poriadok musí byť prerokovaný a schválený na 1. pedagogickej rade
 3. Na 1. zasadnutí ZRPŠ musia s ním byť oboznámení rodičia našich žiakov
 4. ŠP musí byť prerokovaný na RŠ
 5. ŠP musí byť zverejnený na webovej stránke školy
 6. Zmeny a doplnky ŠP vydáva riaditeľ školy podľa potreby

 

 

Školský poriadok pre ZŠ Vinosady nadobúda účinnosť 1. 9. 2016

Vinosady 31.8. 2016                              Mgr. Elena Macháčková, riad, ZŠ

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Vinosady
  Školská 49, 90201 Vinosady
 • +421 911 225 089

Fotogaléria