Navigácia

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM A RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN KONCEPCIA ROZVOJA ZÁKLADNEJ ŠKOLY VINOSADY NA ROKY 2016 - 2018 ŠKOLSKÝ PORIADOK SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY VINOSADY ZA ŠK. 2015/2016 HLAVNÉ ÚLOHY V ŠKD na šk. r. 2017/2018

DOKUMENTY

KONCEPCIA ROZVOJA ZÁKLADNEJ ŠKOLY VINOSADY NA ROKY 2016 - 2018

Koncepcia rozvoja Základnej školy vo Vinosadoch na roky 2016 - 2018

 

Návrh koncepcie rozvoja Základnej školy vo Vinosadoch som postavila na akceptácii cieľov základných školských dokumentov, predovšetkým Štátneho vzdelávacieho programu pre stupeň vzdelania ISCED 1 a ISCED 2, Národného programu výchovy a vzdelávania a správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, z vnútornej analýzy aktuálneho stavu školy, doterajšej orientácie, tradíciách a podmienkach školy a na rešpektovaní podnetov a návrhov Rady rodičov, Rady školy, pedagógov a žiakov školy.

Doterajšie priority školy v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu

- Humanizácia výchovy a vzdelávania

- Vyučovanie cudzích jazykov – ANJ sa vyučuje od 1. ročníka ako voliteľný predmet

- Získavanie a spracovanie informácií

- Pravidelné kultúrne a športové aktivity

- Rozvinúť potenciál každého dieťaťa, žiaka, viesť ich k schopnosti tvorivo  a kriticky myslieť, spoločne pracovať a vzájomne sa rešpektovať

- Viesť žiakov k čestnosti, zodpovednosti a samostatnosti

- Vytvoriť zo školy centrum vzdelávania, výchovy, kultúry a športu

- Školu treba považovať za otvorené spoločenstvo žiakov, detí, učiteľov a rodičov, ktorej hlavným poslaním je poskytovať   komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania a tak vychovávať deti, žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti

- Skvalitňovať, aktualizovať a vylepšovať dlhodobú orientáciu školy

- Používanie techniky /PC, interaktívne tabule/

1. Sebahodnotenie

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- rešpektovanie ľudských práv a ich uplatňovanie vo výchovno-vzdelávacom procese

- výchova k dobrým medziľudským vzťahom

- dobrá klíma v škole a triednych kolektívoch

- individuálny prístup

- dôraz na pozitívnu stimuláciu

- podpora pohybových a voľnočasových aktivít

- podpora ekologických činností

- využívanie exkurzií ako netradičnej formy výchovy a vzdelávania

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

.výborná spolupráca s obcou

. uplatňovanie rozširujúceho učiva

pre talentovaných žiakov formou práce v skupinách, individuálnej starostlivosti

. neplnoorganizovaná škola

. príprava na predmetové súťaže a

olympiády

. zrekonštruovaná – plastové okná, vymaľovaná, nové

sociálne zariadenia

. využívanie moderných vyučovacích postupov,

Foriem a metód práce – najmä projektové

vyučovanie

. zodpovednosť a spoľahlivosť pedagogického zboru,

odbornosť vyučovania

. využívanie medzipredmetových vzťahov

. ochota pracovníkov k zmenám a uvedomenie si

potreby neustáleho sebazdokonaľovania

. rozvíjanie komunikačných schopností žiakov

.priestorové podmienky školy

. podpora čitateľských zručností

. využívanie vyučovania v prírode

.oblasť spolupráce rodič - učiteľ

.doplnkové činnosti: PV, výlety, lyžiarsky, exkurzie

. nedostatočné ohodnotenie pedagogických

zamestnancov

. dobré podmienky na vyučovanie ANJ, INF

 

.dostatok materiálneho vybavenia IKT

 

. zapájanie sa do mnohých súťaží /VYV, MAT, ČG.../

 

.zapájanie sa do projektov

 

. podpora  voľnočasových aktivít

 

. nízke počty žiakov v triedach

 

. individuálny prístup učiteľov ku žiakom

 

. využívanie IKT na vyučovaní

 

PRÍLEŽITOSTI

RIZIKÁ

° dobré podmienky pre vzdelávanie

žiakov

°nepriaznivý demografický vývoj

°dobré podmienky na zavádzanie

IKT

°podhodnotený rezort školstva

°výborná poloha školy

 

 

 

 

2. Partneri školy:

- základom úspešného budovania školy je spolupráca so zriaďovateľom, spoločenskými organizáciami v obci / súkromní podnikatelia/

- dobrá škola sa nedá vytvoriť bez spokojných, kvalifikovaných, kvalitných a angažovaných zamestnancov

- riaditeľ je úspešný len vtedy, ak má za sebou kolektív učiteľov a správnych zamestnancov, ktorí sa snažia o rozvoj a rast školy a uvedomujú si svoju zodpovednosť za profil školy

- dôležitá je klíma školy, vzájomná dôvera, úcta medzi všetkými, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní

- kvalita manažmentu – otvorená a zrozumiteľná komunikácia

- systém medziľudských vzťahov, vysoká morálka, súdržnosť, lojalita ku škole

- podporovaný je zdravý životný štýl

ŠKOLA -ZRIAĎOVATEĽ

ZRIAĎOVATEĽ - ŠKOLA

Poskytuje kvalitnú výchovu a vzdelávanie, plní

ciele stanovené v Národnom programe, stanovuje

si splniteľné ciele v súlade s požiadavkami

humánnej školy, zabezpečuje plynulú prevádzku.

Zabezpečuje dostatok financií na prevádzku školy, očakáva kvalitné plnenie úloh a kvalitné služby verejnosti. Škola od zriaďovateľa očakáva podporu pri napĺňaní cieľov

ŠKOLA – ZAMESTNANCI ŠKOLY

ZAMESTNANCI ŠKOLY - ŠKOLA

Vytvára pre zamestnancov školy optimálne pracovné podmienky,

psychohygienické podmienky, zabezpečuje možnosti ďalšieho vzdelávania, oboznamuje s novou legislatívou, vytvára účinnú organizačnú štruktúru, priestor na realizáciu a tvorivosť, priznáva samostatné kompetencie, vytvára vnútorné školské predpisy, aby sa s nimi stotožnili všetci zamestnanci.

Plnia celkové a čiastkové ciele školy, permanentne sa

Vzdelávajú, sú aktívni a iniciatívni, spolupracujú s rodičovskou verejnosťou, účinne spolupracujú s ďalšími partnermi školy, vytvárajú pozitívny imidž školy. Každý člen pedagogického zboru má právo participovať na tvorbe školských noriem, tiež na usmerňovaní chodu školy. Akceptujú vnútorné školské predpisy s vedomím, že nariadenia, ktoré spoločne skoncipovali a prijali, budú musieť plniť.

ŠKOLA - RODIČ

RODIČ - ŠKOLA

Škola poskytuje rodičovi ako objednávateľovi kvalitné služby v rámci výchovy a vzdelávania, poskytuje mimoškolské aktivity

Rodičia spolupracujú so školou, podporujú jej hlavné ciele, pomáhajú škole, podieľajú sa na realizácii cieľov

ŠKOLA

ORGANIZÁCIE PODIEĽAJÚCE SA NA

VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Prizýva organizácie k spolupráci

Pomáhajú plniť hlavné úlohy školy

ŠKOLA - ŠKOLSKÁ SAMOSPRÁVA

ŠKOLSKÁ SAMOSPRÁVA - ŠKOLA

Predkladá samospráve koncepciu, plány práce,

Podnety na pomoc a spoluprácu, očakáva pomoc

Vyjadruje sa k hlavným úlohám, dáva podnety a návrhy na skvalitnenie činnosti, spolupodieľa sa na realizácii úloh, poskytuje pomoc

ŠKOLA – OSTATNÍ PARTNERI

MŠ SR, PARTNERI - ŠKOLA

Škola prizýva k spolupráci partnerov, očakáva pomoc, podporu, dôveru.

Škola očakáva podnety a výzvy na realizáciu projektov, podporu pri realizácii projektov od ďalších partnerov.

 

 

 

3. Ciele a priority:

Výchova a vzdelanie

- zvýšiť atraktivitu školy pre žiakov, učiteľov, rodičov a širokú verejnosť

- vytvoriť konkurencieschopnú školu vo vzťahu k iným základným školám v okolí

- zvýšiť kvalitu života v škole pre žiakov aj pre učiteľov

- vytvoriť optimálne prostredie pre vyučovací proces

- vychovávať k zdravému životnému štýlu

- zlepšovať výchovno-vzdelávacie výsledky

- motivovať žiakov – zavádzať aktivačné, motivačné a kreatívne metódy, preferovať pozitívnu motiváciu

- frontálne vyučovanie nahrádzať skupinovým a samostatným

- zvýšiť náročnosť vyučovania pomocou IKT

- vzťah učiteľ – žiak založiť na vzájomnej úcte, rešpektovaní a spolupráci

- skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces

- eliminovať negatívne vplyvy prostredia

- dbať na individuálne potreby žiaka

- rozvíjať čitateľskú gramotnosť – zaradiť ju do všetkých predmetov, nielen SJL

- rozvíjať komunikačné zručnosti – naučiť žiakov čítať s porozumením, vytvoriť z knižnice centrum čitateľských zručností

- rozvíjať športové nadanie žiakov – využívanie všetkých športovísk, pritiahnuť deti k športu cez záujmové útvary

- rozvíjať počítačovú gramotnosť – projektové vyučovanie, vzdelávanie cez internet

- revidovať ŠVP

 

Personálne podmienky

- zabezpečiť odbornosť zamestnancov

- podpora odborného rastu, podpora zamestnancov v štúdiu – dopĺňanie kvalifikácie

- dosiahnuť silné napojenie rodičov na školu a ich podporu

- rozvíjať medziľudské vzťahy – otvorená komunikácia

- zapájanie do súťaží a projektov

 

Priestorové podmienky

- postupne vymeniť podlahy v triedach

- postupný výmena školského a kancelárskeho nábytku

- nové zostavy v šatni

- s výmena stolov a stoličiek v jedálni

 

Materiálno-technické podmienky

- obnova a zabezpečenie učebných a didaktických pomôcok

- vytvárať podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov

 

Spolupráca školy s partnermi

- poskytovanie informácií o škole cez web

- prijímať konštruktívne a realizovateľné návrhy verejnosti, umožniť tak partnerom spolupodieľať sa na živote školy

- uskutočňovať Dni otvorených dverí, tvorivé dielne, prezentácie projektov žiakov, pripravovať podujatia pre rodičov a širokú verejnosť

- úzka spolupráca s rodičmi

- informovať rodičov o revidovaní ŠVP

- naďalej rozvíjať spoluprácu so zriaďovateľom, Radou školy, Radou rodičov

 

Záver:

Koncepciu prezentujem ako otvorený dokument, do ktorého je možné podľa potreby dopĺňať, robiť úpravy. Bude potrebné reagovať na zmeny v spoločnosti, hlavne zmeny v legislatíve.

Pri jej napĺňaní je dôležitá tímová práca školy, žiakov, rodičov, zriaďovateľa a všetkých partnerov. Dôležitá je realizácia v rámci existujúcich ľudských a ekonomických možností.

 

 

Vinosady,20. 9. 2016                                                                        Mgr. Elena Macháčková

                                                                                                                     riad. ZŠ

-

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Vinosady
    Školská 49, 90201 Vinosady
  • +421 911 225 089

Fotogaléria