Navigácia

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM A RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN KONCEPCIA ROZVOJA ZÁKLADNEJ ŠKOLY VINOSADY NA ROKY 2016 - 2018 ŠKOLSKÝ PORIADOK SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY VINOSADY ZA ŠK. 2015/2016 HLAVNÉ ÚLOHY V ŠKD na šk. r. 2017/2018

DOKUMENTY

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM A RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN

 

Základná škola, Školská ulica 221/49, Vinosady

 

Školský vzdelávací program

Primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy

 

Motto školy

„Moderná, pohodová a tvorivá škola,

ktorá zmysluplným učením pripravuje na skutočný život.“

 

 

Predkladateľ:

Názov školy: Základná škola Vinosady

Adresa: Školská 49, Vinosady

IČO: 710055480

Riaditeľ školy: Ing. Emília Pošvancová

Koordinátor pre tvorbu ŠVP: Ing. Emília Pošvancová

 

Zriaďovateľ:

Názov: Obec Vinosady

Adresa: Pezinská 95, Vinosady 902 01

Kontakty: Milan Lempochner, 0911 225 086

 

Vyučovací jazyk

slovenský

Stupeň vzdelania

primárne vzdelanie

Dĺžka štúdia

4 – ročná

Študijná forma

denná

Druh školy

štátna

Predložený zriaďovateľovi

5.9.2016

Prerokovaný v pedagogickej rade

26.8.2016

Prerokovaný v rade školy

1.7.2016

Vydaný dňa

30.8.2016

 

 

 

 

 

OBSAH

 

Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania.................................            3

Vlastné zameranie školy................................................................................................ 5

3.Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní..........................................................................................................7

4.Personálne zabezpečenie................................................................................................8

5.   Materiálno-technické a priestorové podmienky............................................................ 8

6.   Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní....... 9

7.   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov..................................................            9

8.   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy...................................... 11

9.   Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov..            12

10. Učebný plán ..................................................................................................................            13

11. Učebné  osnovy..............................................................................................................14

Použitá literatúra..................................................................................................................            21

Revidovanie ŠkVP...............................................................................................................           22

Prílohy................................................................................................................................. 23

 

     Základná škola Školská 49, Vinosady je školou bez právnej subjektivity. Zriaďovateľom základnej školy (ďalej ZŠ) je obec Vinosady. Budova ZŠ je umiestnená v strede obce, v tichom prostredí, mimo ruchu hlavnej cesty. V súčasnosti sú súčasťou málotriednej školy pre 1. – 4. ročník tri triedy, t.j. 1. trieda – 1. ročník, 2. trieda – 2. ročník, 3. trieda – 3. a 4. ročník. V uvedených troch triedach sa počet žiakov pohybuje okolo 30, čo je v priemere 10 žiakov na jednu triedu. Školu navštevujú žiaci od 6 do 10 rokov, prevažne s trvalým pobytom v obci Vinosady.

Pri ZŠ je zriadený aj školský klub detí (ďalej ŠKD), ktorý navštevuje väčšina žiakov školy. 

 

1 Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

 

Základnou myšlienkou stratégie školy je snaha o vytvorenie neohrozujúceho mozgovo súhlasného prostredia, ktoré človeku umožňuje primerane sa učiť. Základom pre náš model učenia sa stal model Integrovaného tematického vyučovania (ďalej ITV) Susan Kovalíkovej, ktorý sme prispôsobili podmienkam našej školy. Kľúčom účinnosti takéhoto modelu je osem zložiek mozgovo súhlasného prostredia, ktoré tvoria nedeliteľný celok a navzájom sú úzko prepojené. Keď v triede nefunguje jedna z týchto zložiek, oslabuje to účinnosť celého modelu. Úlohou učiteľa je postupne takéto prostredie vytvárať. Prostredie je charakterizované nasledovnými prvkami:                    

 • neprítomnosť ohrozenia - metódy a postupy na vytvorenie neohrozujúceho prostredia v školskej triede tak zo strany učiteľa, ako aj zo strany žiakov medzi sebou navzájom,
 • zmysluplný obsah – cieľom je obsah učebných osnov spracovaných učiteľom tak, aby mal pre žiaka význam v jeho osobnom živote. Pri každom učive by si žiak mal vedieť zodpovedať otázku: „Načo mi to bude?“, „Kde to využijem?“,
 • možnosť výberu – model ITV vychádza z poznatku, že každý žiak sa môže naučiť predpísaný učebný obsah. Jednotlivých žiakov však odlišuje šírka ich predchádzajúcich skúseností a spôsob spracovania informácií. Aby prebrané informácie a pojmy mohli obsiahnuť všetci žiaci, model ITV ponúka metódy a postupy, pomocou ktorých sa učivo predkladá spracované do rôznych aktivít alebo úloh, z ktorých si žiaci podľa svojej preferencie môžu vybrať,
 • primeraný čas - v modeli ITV sa vyčleňujú dlhšie časové úseky, spravidla 90 minútové bloky, v ktorých sa striedajú jednotlivé činnosti a kombinujú sa s telesným pohybom, aby sa dosiahol žiadaný účinok a aby sa dodržala psychohygiena vyučovania,
 • obohatené prostredie – predpokladom je vytvorenie optimálneho vonkajšieho prostredia školskej triedy tak, aby trieda nebola stroho sterilná, ale aby nebola ani neusporiadaným a neestetickým nahromadením pomôcok a materiálov, prípadne iných predmetov,
 • spolupráca - ITV ponúka a využíva metódy a postupy nácviku sociálnych zručností a práce v skupine, ktoré sú dobrou prípravou na tímovú spoluprácu a uplatnenie žiakov v budúcom pracovnom procese,
 • okamžitá spätná väzba - pri nadobúdaní nových programov (poznatkov) je dôležité, aby si ich žiaci neosvojovali chybne. Preto je zo strany učiteľa potrebné vypracovať také postupy, ktoré mu čo najviac umožnia pohotový prehľad o žiakoch a o ich učení,
 • dokonalé zvládnutie - posledná z mozgovo súhlasných zložiek programu ITV je v podstate kombináciou všetkých predchádzajúcich. Ide v nej o stratégie, pomocou ktorých žiak preukáže v situáciách skutočného sveta svoju schopnosť použiť naučené poznatky.

            Deň sa začína úsmevom, pohladením alebo podaním ruky. So žiakmi si povieme pár slov na privítanie, v komunite sa porozprávame o svojich zážitkoch alebo pocitoch. Postupne sa nalaďujeme na vyučovanie. Hovorím pokojne, s intenzitou hlasu ako pri bežnej komunikácii. K tomu vedieme aj ostatných. So žiakmi súčasne nacvičujeme aj aktívne počúvanie, učíme sa neskákať si do reči. V rannej komunite môžu žiaci bez obáv vyjadriť svoj názor, čím sa rozvíja ich schopnosť vzájomnej komunikácie a sebadôvera. Pri komunite sedia žiaci v kruhu, aby mohli voľne komunikovať. Treba rozlišovať komunitu a vyučovacie aktivity v kruhu. Pri komunite ide vždy o citovú zložku procesu učenia. K pravidlám komunity patrí:

 • Každý v komunite hovorí dlhým hlasom. Je to hlas, ktorý počuť v celom kruhu.
 • Každý, kto hovorí - hovorí ku všetkým spolužiakom a nielen k učiteľovi. Pozerá sa pritom  na všetkých spolužiakov v kruhu – venuje im očný kontakt.
 • Oči všetkých sú upreté na toho, kto rozpráva, a všetci  ho aktívne  počúvajú a nevysmievajú sa – nezhadzujú to, čo povedal.
 • Každý má právo zdržať sa, ak mu je nepríjemné hovoriť o niečom alebo nevie pohotovo odpovedať. 

            Počas celého dňa sa usilujeme o pozitívne hodnotenie žiakov, povzbudzovanie, želané správanie i činnosti posilňujeme, prejavy sociálnych zručností pomenúvame a chválime. Nacvičujeme najmä snahu, iniciatívu, vytrvalosť, starostlivosť, priateľstvo a spoluprácu. Vytvorením takéhoto prostredia dáme šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich možností a schopností a mal možnosť zažiť úspech. Osobný a sociálny rozvoj žiakov budeme podporovať vytvorením systému celoživotných pravidiel a zručností ktorými sa bude riadiť život v triedach. Možnosť výberu úloh a poskytnutie primeraného času na prácu umožní všetkým žiakom, i tým so slabšími vyučovacími výsledkami, či individuálnymi potrebami, osvojiť si základné učivo na požadovanej úrovni. Podmienky na to nám vytvorí bloková štruktúra vyučovacieho procesu – vyučovanie bude prebiehať v blokoch (po dvoch vyučovacích hodinách), čím sa odbúra moment stresu z nedostatku času na prácu, z nedokončenia práce či zadanej úlohy. Integrácia predmetov s príbuznými obsahmi do blokov nám umožní podať žiakom informácie v súvislostiach čím celý obsah nadobudne zmysel a žiaci v budúcnosti tieto informácie dokážu lepšie využiť v praxi.

 

2 Vlastné zameranie školy

 

    Škola sa pri svojej práci a plnení jednotlivých úloh programu bude zameriavať predovšetkým na:

 • prípravu žiakov na ďalší život – na prechod na druhý stupeň ZŠ – ukážeme žiakom efektívny a účinný spôsob získavania vedomostí, budeme ich viesť k samostatnosti a zodpovednosti,
 • kvalitnú prípravu žiakov v cudzom jazyku – zameriame sa na rozvoj schopnosti komunikácie so zreteľom na schopnosti jednotlivých žiakov,
 • na zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT – moderné technológie budeme pravidelne využívať nielen na hodinách informatickej výchovy ale v rámci všetkých vyučovacích predmetov,
 • rozvíjanie finančnej gramotnosti – v rámci učebných predmetov budeme realizovať blokové vyučovanie i samostatné aktivity, pri ktorých sa zameriame na získavanie zručností a rozvíjanie stratégií pre život. Z dôvodu zabezpečenia vzdelávania (interného i externého) pedagógov v oblasti finančnej gramotnosti, ale aj koordinácie pri začleňovaní problematiky do školského vzdelávacieho programu a priamo do výučby máme v škole koordinátora pre finančné vzdelávanie.
 • vytváranie a rozvíjanie vzťahu  k svojej obci a svojmu regiónu – budeme poznávať krásy prírody a kultúrneho dedičstva našich predkov (ľudové   umenie - odev, výšivky, remeslá, piesne, zvyky...).

Pedagogický princíp školy

 • Škola zabezpečí žiakom získanie základov čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti ako i základy pre osvojenie účinných techník učenia sa, získavania nových informácií a práce s nimi.
 • Umožní a bude podporovať rozvoj kľúčových kompetencií : komunikačných schopností, personálnych a interpersonálnych schopností, schopnosti tvorivo riešiť problémy, schopnosti pracovať s modernými informačnými technológiami, schopnosti aktívne sa zapojiť do spoločnosti.
 • Výchovno-vzdelávaciu činnosť bude smerovať k príprave žiakov na plynulý prechod na druhý stupeň (do 5. ročníka) a k bezproblémovému zaradeniu sa do bežného života.
 • Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a to v spolupráci s ped.-psychol. poradňou a školským psychológom.
 • Snahy školy budú tiež smerovať k dosiahnutiu zvýšenia gramotnosti v oblasti IKT  a tiež jazykovej gramotnosti žiakov so zameraním na komunikatívnosť so zreteľom na možnosti školy.
 • Medzi priority školy bude patriť snaha o vytvorenie príjemného, neohrozujúceho prostredia, ktoré zabezpečí žiakom pohodu pri učení a tým i dosiahnutie lepších výsledkov. Veľký dôraz bude škola od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, atmosféry spolupráce a vzájomnej podpory a pocitu spolupatričnosti.
 • Škola dá šancu každému žiakovi, aby  sa rozvíjal podľa svojich schopností, aby pracoval vlastným tempom, aby plnil úlohy podľa svojho výberu, aby mal možnosť zažiť úspech. Bude formovať u žiakov zručnosti ako: tvorivosť, iniciatíva, spolupráca, priateľstvo, dôvera, starostlivosť, integrita, snaha, trpezlivosť, vytrvalosť, hrdosť, sociálne cítenie..., vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov, aby z nich v budúcnosti boli pracovití, zodpovední, rozhľadení a morálne vyspelí ľudia schopní kooperovať a žiť a pracovať v kolektíve, vzájomne sa rešpektovať a celoživotne sa vzdelávať.
 • Cieľom školy bude tiež, aby žiaci získali dobrý a efektívny štýl učenia sa, aby poznali svoje silné a slabé stránky, aby si dokázali vytvoriť a obhájiť svoj názor.

Absolvent  ZŠ Vinosady bude:

 • mať osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti,
 • mať osvojené základy cudzieho jazyka (AJ) na úrovni bežného používateľa,
 • mať osvojené základy techniky učenia sa a získavania informácií, bude schopný vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov a pracovať s nimi,
 • schopný vnímať umenie a chrániť umelecké hodnoty,
 • schopný kooperovať, žiť a pracovať v kolektíve,
 • schopný prispievať k vytváraniu dobrých medziľudských vzťahov v rodine i spoločnosti, uzatvárať kompromisy,
 • vedieť zhodnotiť svoju úlohu v rodine, v kolektíve, poznať svoje silné a slabé stránky a vedieť sa sebakriticky ohodnotiť,
 • vedieť pracovať podľa svojich najlepších schopností a vždy dokončiť začatú prácu,
 • mať základy životných zručností ako sú – tvorivosť, iniciatíva, vytrvalosť, snaha, trpezlivosť, hrdosť, integrita, pracovitosť,
 • mať základy morálneho správania a sociálneho cítenia,
 • pripravený na prácu a plnenie úloh na druhom stupni základnej školy i na celoživotné vzdelávanie,
 • robiť dobré meno sebe, svojim rodičom, škole i obci.

 

3 Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní

 

    Úspešným absolvovaním 4. ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň ZŠ získa žiak našej školy primárne vzdelanie a ako absolvent bude pripravený pokračovať vo vzdelávaní v plnoorganizovanej ZŠ (druhý stupeň ZŠ).  Za príslušný vzdelávací ročník prináleží žiakovi vysvedčenie, ktoré je vedené na predpísanom tlačive schválenom ministerstvom školstva. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

4 Personálne zabezpečenie

 

            Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti. Pedagogickí zbor tvoria 3 pedagogickí zamestnanci, vrátane riaditeľky školy a vychovávateľka v ŠKD. Sú odborne spôsobilí na svoju prácu a vzhľadom na dĺžku pedagogickej praxe majú aj bohaté skúsenosti, ktoré pri práci aj plne využívajú. Škola má k dispozícii aj učiteľa náboženskej výchovy. Zoznam učiteľov a vyučovacie predmety, ktoré vyučujú spolu s časovou dotáciou je prílohou ŠkVP, zároveň v ňom uvádzame aj koordinátorov školy.   

 

5 Materiálno-technické a priestorové podmienky

     

            Škola má zriadené a využíva 3 učebne (triedy) slúžiace na vyučovanie, učebňu informatiky, 2 herne  pre prácu v ŠKD. Triedy a herne sú vybavené novými lavicami i nábytkom. Učebňa informatiky je priestranná, adekvátne vybavená k veľkosti školy a počtu žiakov (5 žiackych počítačov, 1 učiteľský počítač, notebook, tlačiareň, kopírka). V jednej triede je interaktívna tabuľa.  Škola má  i jedáleň, ktorú využívame nielen pri desiatovaní a obedovaní žiakov, ale i ako miesto spoločných stretnutí pri rozličných príležitostiach (začiatok školského roka, Vianočné posedenie...). K vybaveniu školy patrí kabinet pomôcok pre 1.- 4. ročník. Väčšina pomôcok je už staršieho typu, našou snahou je ich nahradiť novšími, modernejšími a aktuálnejšími. V škole sa nachádza telocvičňa so základným vybavením. Exteriér školy tvorí školské ihrisko s lavičkami a 2 preliezkami.

            Celkove je prostredie školy  upravené a zodpovedá základným požiadavkám na bezpečnosť  – nábytok v triedach je natretý zdravotne nezávadnými farbami, na zemi je linoleum, nástenky a magnetické tabule sú na stene dobre pripevnené. Rovnako schodisko i chodby sú upravené, na stenách sú obrazy a prehľadné informačné tabule informujúce  o aktivitách školy a sprostredkujúce aktuálne informácie pre zákonných zástupcov žiakov. Súčasťou chodby je i oddychový kútik pre žiakov .

 

6 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

            Nositeľmi výchovy k bezpečnému konaniu a správaniu a k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v škole sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa realizuje v prvý deň školského roku triednym učiteľom, záznam sa zaznačí v triednej knihe. Úlohou učiteľa je viesť žiakov k dodržiavaniu zásad bezpečného konania a správania a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, k dodržiavaniu hygienických zásad, pomáhať v prípade zdravotnej alebo inej núdze, dodržiavať dopravné a požiarne pokyny. O špecifických zásadách BOZP sú žiaci poučení na prvej hodine telesnej výchovy, pracovného vyučovania, technickej výchovy, cudzích jazykov a predmetov svet práce a technika. Poučenie sa zaznačí do triednej knihy. Žiaci sú vyučujúcimi jednotlivých predmetov poučení o práci s prácou s počítačom. Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia sa uplatňuje už v existujúcich témach jednotlivých predmetov. Žiakov učiteľ oboznamuje  so zásadami bezpečného konania a správania pri hrách, športových činnostiach, výletoch, exkurziách a pri záujmových činnostiach. Žiaci okrem tém v jednotlivých predmetoch sú s ochranou zdravia a bezpečnosťou oboznamovaní na začiatku školského roka, aj pred akciami organizovanými školou. Rodičia sú  na triednych aktívoch oboznámení so školským poriadkom, v ktorom je problematika bezpečnosti ochrany a zdravia pri výchove a vzdelávaní rozpracovaná podrobnejšie.

Pre učebňu informatiky, telocvičňu, školskú kuchyňu sú vypracované a na viditeľnom mieste umiestnené prevádzkové poriadky.

 

7 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov

 

            Pri kontrole a hodnotení žiakov budeme  dbať  na  to,  aby  sme  prostredníctvom  hodnotenia  nerozdeľovali  žiakov  na úspešných a neúspešných, ale hodnotenie  budeme  robiť  na  základe  určitých  kritérií,  prostredníctvom  ktorých  budeme sledovať ich vývoj. Pri  hodnotení    výsledkov  žiakov  so  špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími  potrebami  budeme brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. Žiaci sú systematicky hodnotení. Predmetom hodnotenia je úroveň   dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných osnov a vzdelávacích  štandardov. Hodnotenie žiakov sa vykonáva známkou, alebo slovným hodnotením. 

            Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.

            Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia.

Problematika kontroly a hodnotenia žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese je podrobnejšie rozpracovaná v ročnom pláne vnútornej kontroly školy.

Kritéria hodnotenia v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov    

V jednotlivých vyučovacích predmetoch sú žiaci klasifikovaní nasledovnými stupňami:

            1 - výborný, 2 - chválitebný, 3 - dobrý, 4 - dostatočný, 5 - nedostatočný

Správanie žiaka sa klasifikuje stupňami:

            1 - veľmi dobré,  2 - uspokojivé,  3 - menej uspokojivé,  4 – neuspokojivé.

Celkové hodnotenie žiaka druhého až štvrtého ročníka ZŠ sa na konci prvého a druhého   polroka vyjadruje na vysvedčení nasledovne:

            a)  prospel s vyznamenaním,

            b)  prospel veľmi dobre,

            c)  prospel,

            d)  neprospel.

            Aby sme mohli žiaka klasifikovať v predmete slovenský jazyk a literatúra, za klasifikačné obdobie musí mať známky z ústnej odpovede, slohovej práce, kontrolného diktátu, v treťom a štvrtom ročníku aj z písomnej práce.

            Aby sme mohli žiaka klasifikovať v predmete cudzí jazyk – anglický jazyk, za klasifikačné obdobie musí mať minimálne známky z  ústnej odpovede, písomnej práce. Podľa zváženia vyučujúceho v treťom a štvrtom ročníku vykoná žiak test po tematickom celku,  priebežný krátky test (gramatika, slovná zásoba).

            V predmete matematika musí žiak za klasifikačné obdobie získať známky z ústnej, ako aj písomnej odpovede. Z informatiky musí žiak preukázať znalosti pri práci s počítačom.

            Aby sme mohli žiaka klasifikovať v predmetoch prvouka, prírodoveda a vlastiveda, za klasifikačné obdobie musí mať minimálne známky z ústnej odpovede, písomnej odpovede, v treťom a štvrtom ročníku vypracovanie projektu k danej téme.

            Predmety hudobná výchova, výtvarná výchova a telesná výchova sa klasifikujú, žiak musí preukázať získané zručnosti v daných predmetoch.

            Predmet etická/náboženská výchova sa neklasifikuje, do triedneho výkazu a na vysvedčenie sa uvedie absolvoval(a).

 

8 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

 

Pedagogickí zamestnanci školy zabezpečujú harmonickú organizáciu celého  výchovno-vzdelávacieho  procesu a ďalších  školských  aktivít. Na hodnotenie ich pedagogickej činnosti  budeme používať  metódy:

 • pozorovanie (hospitácie),
 • rozhovor,
 • hodnotenie  výsledkov  pedagogických  zamestnancov  v oblasti ďalšieho  vzdelávania,  tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.,
 • hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy.

            Každoročne na konci školského roka, v júni budeme realizovať hodnotenie pedagogických zamestnancov podľa nasledovných kritérií:

 • rozpoznanie individuálnej charakteristiky žiakov;
 • rešpektovanie danosti a potenciálu žiakov;
 • schopnosť motivovať žiakov k učeniu;
 • rozvíjanie kľúčových kompetencií u žiakov;
 • rozvíjanie personálnych zručností žiakov (samostatnosť, zodpovednosť, sebahodnotenie, sebaúctu ...);
 • rozvíjanie sociálnych zručností žiakov (spolupráca, empatia, komunikácia, spravodlivosť);
 • individuálny prístup k žiakom;
 • rešpektovanie názorov žiakov, podpora ich samostatného vyjadrovania;
 • je žiakmi akceptovaný, má prirodzenú autoritu;
 • prístup k plneniu povinností vyplývajúcich z práce;
 • prístup k plneniu úloh nad rámec pracovných povinností;
 • prístup k profesijnému rozvoju;
 • prínos pre školu - propagácia, prezentácia školy na verejnosti, spolupráca s rodičmi, inými organizáciami;
 • organizovanie mimoškolských aktivít;
 • tvorba učebného materiálu, didaktických testov a iné kritériá.

 

9 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

     

            Takmer všetci pedagogickí pracovníci absolvovali školenie IKT. Väčšina pedagógov absolvuje rôzne školenia, semináre, kurzy, pre zvýšenie odbornosti.

            Členovia pedagogického zboru sa neustále vzdelávajú a v budúcnosti sa chceme zamerať na:

 • finančnú gramotnosť, zvyšovanie kvality práce s technológiami IKT;
 • získavanie najnovších poznatkov z metodiky vyučovania;
 • získavanie poznatkov o alternatívnych modeloch vyučovania;
 • rozvíjanie tvorivosti a spôsobilosti pre efektívnu komunikáciu.

            Presný harmonogram vzdelávania budeme vypracúvať každoročne podľa ponuky a aktuálnosti vzdelávacích programov, ktoré budú schválené v ročnom pláne kontinuálneho vzdelávania a budú v súlade s autoevalvačnými požiadavkami školy.

 

10 Zabezpečenie výučby integrovaných žiakov

 

            Naša škola vzdeláva žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Škola bude vytvárať podmienky pre vzdelávanie:

Žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nasledovne:

 • vytváraním vhodných podmienok na učenie pre všetkých (mozgovo-súhlasné prostredie);
 • spoluprácou s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva v Pezinku;
 • realizáciou doporučení PPP Pezinok;
 • individuálnym prístupom a hodnotením týchto žiakov;
 • zabezpečením potrebných materiálov pre ich vzdelávanie;
 • individuálnymi konzultáciami so psychologičkou;
 • spoluprácou s rodičmi a ďalšími subjektmi podľa potreby;
 • priestorovými úpravami školy podľa možností školy a potreby žiakov.

Žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia nasledovne:

 • poskytnutím základných pomôcok (písacích potrieb) pri nástupe do školy;
 • odpustením polovice poplatkov na ZRPŠ.

Žiakov s nadaním nasledovne:

 • spoluprácou s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva v Pezinku;
 • spoluprácou s externými odborníkmi – učiteľmi vyšších ročníkov so ZŠ Modra, Pezinok; spoluprácou s rodičmi;
 • vypracovaním individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu (vypracuje tr. učiteľka v spolupráci s PPP Pezinok a rodičmi);
 • individuálnym prístupom na vyučovaní (zadávaním špeciálnych úloh a prác nad rámec obsahu daného ročníka);
 • zabezpečením špeciálnych učebných materiálov.

 

11 Učebný plán

 

            Učebný plán  je v súlade s rámcovým učebným plánom (RUP) ŠVP. Stanovuje časovú dotáciu pre vyučovacie predmety v jednotlivých ročníkoch s určením celkového týždenného počtu vyučovacích hodín pre príslušný ročník ŠkVP.

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Počet hodín v jednotlivých ročníkoch

 

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

9

 

9

8

 

8

7

1

8

7

1

8

33

Anglický jazyk

 

1

1

 

2

2

3

 

3

3

 

3

9

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

1

5

4

 

4

4

 

4

4

 

4

17

Informatika

 

 

 

 

1

1

1

 

1

1

 

1

3

Človek a príroda

Prvouka

1

 

1

2

 

2

 

 

 

 

 

 

3

Prírodoveda

 

 

 

 

 

 

1

1

2

2

 

2

4

Človek a spoločnosť

Vlastiveda

 

 

 

 

 

 

1

 

1

2

 

2

3

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

1

Človek a hodnoty

Etická/náboženská výchova

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

4

Umenie a kultúra

Hudobná výchova

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

4

Výtvarná výchova

2

 

2

2

 

2

1

1

2

1

 

1

6

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

 

2

2

 

2

2

 

2

2

 

2

8

Základ

20

 

 

20

 

 

23

 

 

25

 

 

88

Disponibilné hodiny

 

2

 

 

3

 

 

2

 

 

1

 

8

Hodiny spolu

 

 

22

 

 

23

 

 

25

 

 

26

96

 

Poznámky k uvedenej tabuľke UP:

1. stĺpec ročníka – základ počtu hodín daného predmetu

2. stĺpec ročníka – disponibilné hodiny daného predmetu

3. stĺpec ročníka – počet týždenných hodín daného predmetu spolu so základom a disponibilnými hodinami.

Pre lepší prehľad uvádzame disponibilné hodiny červenou farbou.

 

12 Učebné osnovy

 

Učebné osnovy sú vypracované najmenej v rozsahu ustanovenom vzdelávacím štandardom príslušného ŠVP. Učebnými osnovami školy sú vzdelávacie štandardy vzdelávacích oblastí  Človek a spoločnosť (Vlastiveda), Človek a svet práce (Pracovné vyučovanie), Človek a hodnoty (Etická/náboženská výchova), Umenie a kultúra (hudobná a výtvarná výchova), Zdravie a pohyb (Telesná a športová výchova), tvoria prílohu ŠkVP).

            V predmetoch Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Matematika a práca s informáciami a Prírodoveda sú učebné osnovy tiež totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet, zároveň sme v nich zvýšili časovú dotáciu (disponibilné hodiny), čím sme zmenili kvalitu vzdelávacích štandardov.   

Súčasťou obsahu vzdelávaniu sú prierezové témy, ktoré sa prelínajú cez obsahové vzdelávacie oblasti nasledovne:

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE

           Ciele výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke na ZŠ zahŕňajú  oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií :

 • pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 • sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke,
 • uplatňovať  zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar,  cyklista, cestujúci (spolujazdec) a pod.,
 • spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,
 • schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,
 • schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,
 • pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,
 • uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky.

Realizácia v podmienkach ZŠ Vinosady:

 • Kurz bezpečného správania sa na ulici – 8 hodín – september,
 • zaradenie informácií do vyučovania - pri vhodných témach do hodín prvouky, čítania, slovenského jazyka, vo vyšších ročníkoch do hodín prírodovedy, vlastivedy
 • na didaktických hrách – máj.

 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

            Cieľom environmentálnej výchovy je predovšetkým prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete.

Realizácia v podmienkach ZŠ Vinosady:

 • v rámci predmetov – prvouka, čítanie, vo vyšších ročníkoch do hodín prírodoveda, vlastiveda – pri vhodných témach,
 • zapájanie sa do enviroprojektov vyhlásených MŠ SR a inými organizáciami,
 • beseda a brigáda na Deň Zeme – máj,
 • triedenie odpadu – celoročne,
 • zber druhotných surovín – papier, plasty, tetrapaky – celoročne,
 • úprava okolia školy – zber odpadkov – celoročne - raz mesačne.

 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ

          V tejto prierezovej tematike je dôležité podporovať u žiakov rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok), ako aj uplatňovať vzdelávanie k ľudským právam, aj k rodinnej výchove.  

Cieľom je prispieť ku komplexnému osobnostnému rastu žiaka a rozvoju jeho životných zručností. Nasmerovať žiakov k:

 • porozumeniu sebe a iným,
 • získavaniu pozitívneho postoja k sebe a druhým,
 • zvládaniu vlastného správania,
 • formovaniu dobrých medziľudských vzťahov v triede i mimo nej,
 • rozvíjaniu základných zručností komunikácie a vzájomnej spolupráce,
 • získaniu základných sociálnych zručnosti pre riešenie rôznych situácií,
 • akceptácii rôznych typov ľudí, názorov, prístupov k riešeniu problémov,
 • uplatňovaniu základných princípov zdravého životného štýlu a nerizikového správania v každodennom živote.

Realizácia v podmienkach ZŠ Vinosady: 

 • aktivity na ranných komunitách – denne,
 • kurz prosociálneho správania– september,
 • integrovanie prierezovej témy do vzdelávacích oblastí Jazyk a komunikácia, Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Zdravie a pohyb,
 • osvojovanie si celoživotných pravidiel a zručností – priebežne počas roka – obrázky znázorňujúce pravidlá na nástenke.

 

VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU

Cieľom je prispieť k tomu, aby (si) žiak:

 • osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti;
 • získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských vzťahov;
 • uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom (každodennom) živote.

Realizácia v podmienkach ZŠ Vinosady: 

 • integrovanie prierezovej témy do vzdelávacích oblastí Jazyk a komunikácia, Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty.

 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

Ochrana človeka a jeho zdravia (OZO) integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tieţ pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu.

Prierezovú tému napĺňa obsah :

 • riešenie  mimoriadnych situácií - civilná ochrana,
 • zdravotná príprava,
 • pohyb a pobyt v prírode.

Cieľom oblasti je

 • formovať u žiakov vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí,
 • poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti a praktické zručnosti,
 • osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života,
 • rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia,
 • formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách.

Realizácia v podmienkach ZŠ Vinosady:

 • na realizáciu učiva OZO využívame v 1. – 4. ročníku didaktické hry (DH), ktoré sa konajú v prírode 1 raz v roku v trvaní 4 hodín. Pred DH realizujeme deň prípravy najmä na teoretickú časť v rozsahu 2 – 4 hodín podľa náročnosti plánovaných činností. Didaktické hry nezamieňame s cvičeniami v prírode v rámci telesnej výchovy - učivo z turistiky,
 • 1 x do roka vykonávame evakuáciu školy v prípade ohrozenia.

 

MEDIÁLNA VÝCHOVA

Cieľom je, aby žiaci:

 • lepšie porozumeli pravidlám fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom orientovali,
 • dokázali posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesionálny rast,
 • dokázali si uvedomiť negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať,
 • vedeli tvoriť mediálne produkty.

Ciele mediálnej výchovy na 1. stupni ZŠ :

 • základná orientácia v druhoch, vo funkciách médií a v ich produktoch, ako aj v ich vplyve na detského príjemcu (poslucháča, diváka, čitateľa…). Žiak by si mal vedieť uvedomiť, s ktorými médiami prichádza každodenne do kontaktu, ako naň vplývajú – uvedomiť si ich pozitívny vplyv, ako aj ich nebezpečenstvá (manipulácia, neprimerané násilie a i.),
 • formovanie vlastného názoru na médiá a ich posolstvá (na základe poznania, interpretácie, hodnotenia a tvorby jednoduchých mediálnych produktov).

Realizácia v podmienkach ZŠ Vinosady:

 • integrovanie do obsahu vzdelávacích oblastí Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra, ako aj na hodinách Informatiky,
 • na ranných komunitách – pri vhodných témach.

 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA

            Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom globalizácia. Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku, je migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr.

Hlavné ciele prierezovej témy multikultúrna výchova pre primárne vzdelávanie:

 • viesť žiakov ku kultúrnemu sebauvedomeniu, k vnímaniu vlastných emocionálnych a sociálnych väzieb na kultúru blízkeho i vzdialenejšieho okolia,
 • podporovať u žiakov sebavedomie a uplatnenie v skupine, motivovať k tvorivosti v interakcii s druhými ľuďmi, hlavne so slabšími a znevýhodnenými,
 • podnecovať zvedavosť a záujem o okolie,
 • viesť žiakov k pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej rozmanitosti,
 • podnecovať a rozvíjať u nich tolerantné postoje k nositeľom odlišných kultúr, ale súčasne zachovávať ich povedomie príslušnosti k vlastnej kultúre,
 • rozvíjať sebareflexiu, ktorá vo vyšších ročníkoch primárneho vzdelávania vedie k uvedomeniu si koreňov a premien vlastnej kultúrnej identity,
 • rozvíjať poznanie kultúr, s ktorými žiaci prichádzajú, alebo môžu v krátkodobom horizonte prísť do styku,
 • rozvíjať schopnosť riešiť konflikty pokojnou cestou, schopnosť komunikovať a spolupracovať s nositeľmi iných kultúr v bezpečnom prostredí.

Realizácia v podmienkach ZŠ Vinosady:

 • v rámci ranných komunít – aktivity zamerané na rozvoj tolerancie k odlišnostiam a prosociálneho cítenia a správania,
 • integrovanie do humanitných a spoločenskovedných predmetov, v obsahovej a metodickej rovine či s pomocou vhodných príkladov aj v prírodovedných predmetoch či pri výučbe materinského a cudzích jazykov,
 • realizáciou aplikačných úloh na vyučovaní – tie dávajú všetkým žiakom rovnaké možnosti na využitie svojho potenciálu.

 

REGIONÁLNA VÝCHOVA A ĽUDOVÁ KULTÚRA

Úzko súvisí s prierezovou témou Multikultúrna výchova, ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska.

Cieľom je prispieť k tomu, aby žiak:

 • rozširoval a rozvíjal svoje znalosti o historických, kultúrnych a prírodných hodnotách svojho regiónu;
 • vytváral si pozitívny vzťah k svojmu bydlisku, obci, regiónu a krajine;
 • rozvíjal svoju národnú a kultúrnu identitu.

Realizácia v podmienkach ZŠ Vinosady:

 • integrovanie prierezovej témy do vzdelávacích oblastí Jazyk a komunikácia, Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Zdravie a pohyb.

Okrem prierezových tém sme do jednotlivých obsahov vzdelávacích predmetov začlenili aj plnenie a rozvíjanie finančnej gramotnosti. Učebné osnovy jednotlivých predmetov tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Sú súčasťou Školského vzdelávacieho programu. Vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu (inovovaného) a reflektujú profil absolventa a zameranie školy. Obsahom UO je  charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania; rozvíjajúce ciele, spôsobilosti, predmetové vychádzajú z kľúčových spôsobilostí; vzdelávací štandard – výkonový a obsahový štandard; hodnotenie predmetu.

            Učebné osnovy jednotlivých predmetov sú prílohou Školského vzdelávacieho programu ZŠ Vinosady.

 

Použitá literatúra

 

            Manuál na tvorbu školských vzdelávacích programov pre základnú školu. ŠPÚ, 2015. Dostupné na internete:

http://www.zsmsorvesele.edu.sk/uploads/fck/file/2016_2017/Manu%C3%A1l%20pre%20tvorbu%20i%C5%A0VP.pdf

Metodická príručka zavádzania inovovaných štátnych vzdelávacích programov v základnej škole. ŠPÚ, 2015. Dostupné na internete:

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/nove_dokumenty/metodiky/metodicka-prirucka-zavadzania-isvp-v-zs-vseobecna-cast.pdf

Hallon, M., Reiterová, M., 2014. Finančná gramotnosť 1. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2014.                          ISBN 978-80-8118-119-1. Dostupné na internete:

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/vzdelavacie-aktivity/financna_gramotnost_1.pdf

Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským. ŠPÚ, 2015. http://www.statpedu.sk/files/documents/inovovany_statny_vzdelavaci_program/zs/rup/rup_zs_pre%20zš%20s%20vyučovacím%20jazykom%20slovenským.pdf [cit. 2015-05-25].

Štátny vzdelávací program. Primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy. ŠPÚ, 2015. Dostupné na internete:

http://www.statpedu.sk/files/documents/inovovany_statny_vzdelavaci_program/zs/1_stupen/svp_pv__2015.pdf [cit. 2015-05-25].

 

REVIDOVANIE ŠkVP

 

 

 

Platnosť ŠkVP

 

Dátum revidovania

Zmeny, úpravy, inovácie a pod.

od 31.08.2015

do 9/2019

8/2016

- formálne úpravy,

- doplnenie o spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávania dokladu o získanom vzdelaní; podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní; požiadaviek na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

- doplnené prierezové témy

 

 

- doplnenie o inovované UO pre 1. ročník ZŠ

 

 

 

- doplnenie o inovované UO pre 2. ročník ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHY

 • Zoznam učiteľov a vyučovacie predmety, ktoré vyučujú spolu s časovou dotáciou
 • Inovované učebné osnovy pre 1. ročník ZŠ Vinosady
 • Inovované učebné osnovy pre 2. ročník ZŠ Vinosady

 

      Rámcový učebný plán v šk. roku 2016/2017

     ZŠ Vinosady s vyučovacím jazykom slovenským

 

Vzdelávacia    oblasť

Vyučovací            predmet

Ročník   primárne vzdelávanie

 

 

 

 

 

          1.

          2.

          3.

           4.

Jazyk a komunikácia

        SJL

        ANJ

          9

          1

          8

          2

          8

          3

           8

           3

Matematika a práca s informáciami

        MAT

        INF

           5

          4

          1

          4

          1

           4

           1

Človek a príroda

       

        PVO

        PDA

          1

          2

 

 

           2

 

            2

Človek a spoločnosť

       

        VLA 

 

 

           1

            2

Človek a hodnoty

        ETV

        NBV

 

          1

 

 

         1

 

           1

 

           1

Človek a svet práce

        PVC

 

 

 

           1

Umenie a kultúra

       HUV

       VYV

          1

          2

 

          1

          2

           1

           2

           1

           1

Zdravie a pohyb

       TEV

          2

          2

           2

           2

    Spolu:                                                 22                      23                      25                   26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Vinosady
  Školská 49, 90201 Vinosady
 • +421 911 225 089

Fotogaléria